Тикъалэ — тиун

Мыекъуапэ имэфэкI къэсынкIэ къэнагъэ щыIэп. Ащ етIупщыгъэу зыфагъэхьазыры. МэфэкIыр зэрэзэхащэщтым фэгъэгъэхьыгъэ пэшIорыгъэшъ планэу зэхэщэкIо комитетым къыгъэхьазырыгъэм къэлэ администрацием щытегущыIагъэх, пшъэрылъ шъхьаIэхэр щагъэнэфагъэх.

ЗэрэрахъухьагъэмкIэ, мы илъэсым Мыекъуапэ и Мафэ Iоныгъом и 15-м къыщегъэжьагъэу и 17-м нэс хагъэунэфыкIыщт. Мэфэ шъхьаIэщтыр Iоныгъом и 16-р ары.

Мыекъопэ къэлэ администрацием ипресс-къулыкъу къызэрэщытаIуагъэмкIэ, апэрэ мафэм муниципальнэ шIухьафтынэу Соловьев зэшхэм ацIэкIэ щытым илауреатхэр ыкIи илъэс къэс зэхащэрэ зэхахьэу «Лица Майкопа» зыфиIорэм щагъэнэфагъэхэр агъэшIощтых. Ащ имызакъоу, Iоныгъом и 15-м апэрэу Iофтхьабзэу «Фотосушка» зыфиIорэр рагъэкIокIыщт. Фэе пстэуми къалэм ищыIэкIэ-псэукIэ къизыIотыкIырэ сурэтэу тырахыгъэхэр мыщ къырахьылIэнхэ алъэкIыщт.

Культурнэ Iофтхьабзэхэм янахьыбэр Iоныгъом и 16-м щыIэщт. БлэкIыгъэ илъэсым фэдэу чIыпIэ зэфэшъхьафхэм ахэр ащызэхащэщтых: Лениным ыцIэ зыхьырэ гупчэр ыкIи къэлэ паркыр, «Черемушкэр» ыкIи «Восходыр». Экологием и Илъэс къыдыхэлъытагъэу фестивальхэу мыIэрысэм ыкIи къэгъагъэхэм афэгъэхьыгъэхэр щыIэщтых. Апэрэ классым ихьагъэхэм ыкIи студентхэм япарадхэм мы мафэм шъуяплъын амал шъуиIэщт.

IофтхьэбзакIэхэри мэфэкIым хагъэхьагъэх. Къэлэдэсхэм ыкIи хьакIэу къэкIощтхэм спорт зэнэкъокъухэр къяжэщтых. Спорт лъэпкъэу паркурымкIэ апэрэу зэнэкъокъу рекIокIыщт. Мэфэ шъхьаIэм иконцерт программэ пчыхьэм сыхьатыр 7-м аублэщт, мэфэкI Iофтхьабзэхэр пчыхьэм сыхьатыр 9-м мэшIоустхъукIэ аухыщтых. Нэужым фаехэр дискотекэм еблэгъэщтых. Ар сыхьатыр 11-м нэс кIощт.

Къалэм имэфэкI ихэгъэунэфыкIын иаужырэ мафэр Iоныгъом и 17-р ары. Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр пчэдыжьым къыщыублагъэу къэлэ паркым щыкIощтых. Мы мафэм адыгэ джэгушхор Лениным ыцIэ зыхьырэ пчэгум пчыхьэм сыхьатыр 5-м щырагъэжьэщт.

МэфэкI чэфыгъор зэхашIэныр къалэм итеплъэ зэрэгъэкIэрэкIагъэми елъытыгъ. ЗэхэщэкIо комитетым изэхэсыгъо зыщытегущыIагъэхэм ари ащыщыгъ. Республикэм ыкIи къалэм ятамыгъэхэмкIэ, къэгъагъэхэмкIэ урамхэр агъэдэхэщтых. Мыекъуапэ ипащэу Александр Наролиным къызэрэхигъэщыгъэу, къалэр зэрэдахэм имызакъоу, ар къэбзэн фае. Ащ дакIоу, цIыфэу къэзэрэугъоищтхэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэным епхыгъэу хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ Министерствэм илIыкIохэм гущыIэгъухэр адашIыгъэх.

IЭШЪЫНЭ Сусан.