Тиветеранхэр, тиIофшIэгъу лъапIэхэр!

Щылэ мазэм и 12-м тисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIыр — Урысые Федерацием и Прокуратурэ иIофышIэ и Мафэ хэтэгъэунэфыкIы. 2018-рэ илъэсым прокуратурэр илъэс 296-рэ мэхъу.

Непэ, прокуратурэм икъулыкъухэр зызэхащагъэхэр илъэс шъищ Iэпэ-цыпэ зыщыхъурэм, Урысые къэралыгъом ихэбзэгъэуцугъэ мыукъогъэным ицыхьэшIэгъу лъапсэу ахэр зэрэщытхэр хэтэгъэунэфыкIы.

Прокурорхэм цIыфхэм яфитыныгъэхэмрэ яшъхьафитныгъэрэ къэухъумэгъэнхэм, социальнэу мыухъумэгъэ цIыф купхэм IэпыIэгъу ятыгъэным, предпринимательствэм ифедэхэр мыукъогъэнхэм, федеральнэ хэбзэгъэуцугъэр дэх имыIэу гъэцэкIагъэ хъуным лъыплъэгъэным, хьыкумхэм япшъэрылъ шапхъэу щыIэхэм адиштэным, бзэджэшIагъэмрэ къолъхьэ тын-Iыхынымрэ апэуцужьыгъэным ренэу анаIэ атырагъэты.

Республикэм ипрокуратурэ икъулыкъухэм яветеран ыкIи япенсионер пстэуми инэу сафэраз хэбзэгъэуцугъэм ылъапсэ пытэным яIахьышхо зэрэхашIыхьагъэм пае. КъыткIэхъухьэхэрэмкIэ шъо зэкIэми щысэшIоу шъущыт. Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIым ехъулIэу гуфэбэныгъэ хэлъэу сышъуфэгушIо, псауныгъэ пытэрэ щыIэкIэшIурэ шъуиIэнэу, шъуиунагъохэм насыпрэ зэгурыIоныгъэрэ арылъынэу, шъуиIофшIэнкIэ гъэхъагъэхэр тапэкIи шъушIынхэу шъуфэсэIо.

Лъытэныгъэ къышъуфэзышIэу, Адыгэ Республикэм ипрокурорэу, юстициемкIэ я 3-рэ класс зиIэ къэралыгъо советникэу

М.А. БОЛЬШЕДВОРСКЭР