Терроризмэм зэрэпэуцужьыщтхэ шIыкIэм тегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм иантитеррористическэ комиссиерэ Адыгэ Республикэм иоперативнэ штабрэ Адыгеим и Прави­тельствэ зычIэт унэм зэхэсыгъо щызэдыряIагъ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу ЮФО-м щыIэм иаппарат Адыгэ РеспубликэмкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Адыгэ Республикэм ипрокурор, щынэгъончъагъэмкIэ Федеральнэ къулыкъум Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ, Адыгэ Республикэм хэ­гъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ, Урысые Федерацием и Следственнэ комитет Адыгэ Респуб­ликэмкIэ иследственнэ гъэIорышIапIэ, Росгвардием, Урысые Федерацием ошIэ-дэмышIэ Iоф­хэмкIэ и Министерствэ ­Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэ, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх.

Террористическэ организациехэм ахэтхэу нэмыкIхэр яор­ганизациехэм ахэзыщэхэрэм ягъогупэ пыбзыкIыгъэнымкIэ, транспорт инфраструктурэр террористическэ актхэм ащыухъумэгъэнымкIэ шIэгъэн фаехэм, терроризмэм пэуцужьы­гъэнымкIэ нэмыкI Iофтхьабзэу зэрахьащтхэм зэхэсыгъом щатегущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэрэ щынэгъончъагъэмкIэ Федеральнэ къулыкъум Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэрэ къызэратыгъэмкIэ, зэщыгъэкъон Iофхэм къафэджэрэ дин идеологием зыдырамыгъэ­хьыхынымкIэ пэшIорыгъэшъ Iоф­тхьабзэхэр ренэу Адыгеим щызэрахьэх.

Террористическэ организациехэм ахэзыщэхэрэм ягъогупэ пыбзыкIыгъэнымкIэ дин учреж­дениехэм, еджапIэхэм, спорт, ныбжьыкIэ организациехэм, объ­единениехэм амалэу ащызэрахьащтхэр зэхэсыгъом щагъэнэфагъэх. IэкIыб къэрал террористическэ организациехэм ахэтхэр Урысыем исхэр хабзэм дагъэхынхэу зэрэпы­хьэхэрэр зэрэмытэрэзыр ИнтернетымкIэ цIыфхэм агуры­гъэIогъэным пае шIэгъэн фаехэми ягугъу къашIыгъ.

Транспорт инфраструкту­рэм­рэ транспортхэмрэ ухъумэгъэн­хэмкIэ, террористическэ актхэр ахэм ащызэрамыхьанхэмкIэ Iофэу ашIэрэм шIуагъэу къытырэм зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр джащ фэдэу тегущыIагъэх.

Адыгэ Республикэм псэолъэ­шIынымкIэ, транспортымкIэ, унэ-коммунальнэ, гъогу хъызмэтымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, щынагъоу къяутэлIэн ылъэкIыщтыр къыдалъы­тэзэ, автомобиль лъэмыджхэр, транспортым ипредприятиехэр, станциехэр, мэшIоку, автомобиль гъогухэр куп-купэу зэтыра­утыгъэх. Автобусхэм япроцент 80-м ехъумэ купэу зыхахьэхэрэр афагъэнэфагъ. Шытхьэлэ транспорт прокуратурэм ипащэхэм зэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, ахэм яведомствэ къыфэIорышIэу Адыгеим итыр мэшIокугъогу станции 9-рэ мэшIокугъогу вокзалэу «Мыекъуапэрэ» ары. ГъэрекIо зэхащэгъэгъэ уплъэ­кIунхэм якIэуххэм атетэу ахэр нахь лъэшэу ухъумэгъэнхэмкIэ амалэу зэрахьащтхэр агъэнэ­фэгъагъэх.

Джащ фэдэу терроризмэм пэуцужьыгъэнымкIэ политикэ, социальнэ-экономикэ Iофхэм язытет фэгъэхьыгъэ уплъэкIунхэу щыIагъэхэм якIэуххэм ате­гущыIагъэх, муниципальнэ образованиеу «Джэджэ районым» иантитеррористическэ комиссие итхьаматэ къышIыгъэ псалъэм зэхэсыгъом щедэIугъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу