Телеканалэу «Россия 1-мкIэ» къагъэлъэгъощт

Федеральнэ телеканалэу «Россия 1» зыфиIорэм къикIы­гъэ купым мэфэ заулэ хъугъэу Адыгэ Республикэм Iоф щешIэ. Программэу «Вести недели» зыфиIорэм хагъэхьанэу журналистхэм материал къаугъои. Репортажым къыщаIотэщтых республикэм итуризмэ, имэкъу-мэщ, иэкономикэ ыкIи испорт хэхъоныгъэу ашIыхэрэм афэгъэ­хьыгъэу. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэ­кIэрэ КъумпIыл Мурат «Вести недели» зыфиIорэм дыри­Iэгъэ зэдэгущыIэгъум къыщи­Iуагъ инвестиционнэ проектхэу щыIэхэм ыкIи социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэу Адыгеим ышIыхэрэм афэгъэхьыгъэу. Республикэм иIэшъхьэтет анахьэу ынаIэ зытыригъэтыгъэхэм ащыщ инвестициехэр нахьыбэу къихьанхэм, IофшIэным епхыгъэ Iофтхэбзэ зэфэшъхьафхэр нахь дэгъоу зэхэщэгъэнхэм ателъытагъэу Адыгеим Iофэу щашIэрэм фэгъэхьыгъэу.

«2030-рэ илъэсым нэс республикэм хэхъоныгъэу ышIы­щтым и Стратегие изэхэгъэуцон джы макIо. Республикэм иамалхэм такъыпкъырыкIызэ, анахьэу тынаIэ зытедгъэтыщтыр мэкъу-мэщыр, туризмэр, промышленностыр ыкIи инвестициехэр нахьыбэу къызэрихьащтхэр ары. Отраслэ шъхьа­Iэхэм хэхъоныгъэ ядгъэшIыным тынаIэ тедгъэтызэ, нэмыкIхэми гъэхъэгъэшIухэр зэрашIыщт­хэмкIэ IэпыIэгъу тафэхъу, ащ къыхэкIэу экономикэмкIи социальнэ лъэныкъомкIи Iофыгъоу къэуцухэрэм анахьыбэр зэ­шIотхын тэлъэкIы», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм къыIотагъ аграрнэ секторым изэхъокIыныгъэхэм афэгъэхьы­гъэу: Италием исхэм яопыт республикэм зыщигъэгъозагъ ыкIи чъыгхатэхэу псынкIэу хэхъоныгъэ зышIыхэрэм ядэлэжьэн анахьэу ынаIэ тыри­дзагъ. 2007-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу ащ фэдэ шIыкIэм тетэу чъыгхэм адэлажьэх, непэкIэ гектар 1300-рэ фэдиз чъыгхатэхэм аубыты. 2016-рэ илъэсым республикэм ичIыгу­лэжьхэм гектар 560-мэ чъыг­хэтакIэхэм щадэлажьэх, ахэм ащыщэу гектар 330-р псынкIэу хэхъоныгъэ зышIыхэрэм аубытых.

КъумпIыл Мурат хэушъхьафы­кIыгъэу къыщыуцугъ туризмэм иIоф, ащ къызэрэхигъэщы­гъэм­кIэ, мы отраслэм хэхъоныгъэ ышIыным пае ежь цIыфэу зе­кIоным фэщагъэхэм ямызакъоу, бизнесми амал дэгъухэр егъэ­гъотыгъэнхэ фае. Ащ къыхэкIэу мы аужырэ илъэсхэм федеральнэ программэхэм атегъэ­псыхьагъэу сомэ миллиарди 4 фэдиз инфраструктурэм ихэхъоныгъэ пэIуагъэхьагъ. Мы илъэсым анахь пэIудзыгъэ къушъхьэлъэ псэупIэхэм ащыщэу Гъозэрыплъэ газрыкIуапIэ етщэлIэн мурад тиI. Ащ къыхэ­кIэу мы отраслэм инвестициехэр нахьыбэу къыIэкIэхьан­хэмкIэ амалыкIэхэр щыIэ хъу­щтых.

«Урысыем и КъыблэкIэ цIыфхэм анахь зэлъашIэрэ чIыпIэхэм Адыгеир зыкIэ ащыщ мэхъу. НэмыкI чIыпIэхэм къа­рыкIыхэрэмкIи, Адыгеим щыпсэ­ухэрэмкIи ахэр гуIэтыпIэу щытынхэ фае. Ащ дакIоу тятэжъ пIашъэхэм кIэнэу къытфагъэнэгъэ тикультурэ бай, тичIыопс, тарихъым епхыгъэ чIыпIэ анахь гъэшIэгъонэу тиIэхэр зэкIэ къызэрэтыухъумэщтхэм тынаIэ тедгъэтын фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

КIэуххэр зэфихьысыжьхэзэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэ­фагъэкIэ зыгъэцакIэрэм къызэ­рэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм ипащэхэм къырахьыжьэрэ Iоф пстэуми гухэлъ шъхьаIэу къыдалъытэрэр цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэныр ары.

Адыгэ Республикэм фэгъэхьыгъэ репортажыр программэу «Вести недели» зыфиIо­рэмкIэ тхьаумафэм, мэлылъфэ­гъум и 16-м пчыхьэм сыхьатыр 8-м телеканалэу «Россия 1» зыфиIорэмкIэ къагъэлъэ­гъощт.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу