ТекIоныгъэхэм атегъэпсыхьэгъэ унагъу

Ны-тыхэм джэуап къызфамыгъотырэ упчIэм — «Сабыйхэр сыдэущтэу тэрэзэу бгъэсэщтха?» зыфиIорэм сыдигъуи лъэхъух. Урысыем изаслуженнэ тренерэу, спортсмен цIэрыIуабэ зыгъэхьазырыгъэу Нэгъуцу Джанболэт иджэуап хьазыр зэпыт — о пшъхьэкIэ щысэ уафэхъумэ ары.

Джанболэт цIыф Iасэу, шэн гъэтIылъыгъэ иIэу, бэ къэзымыIоу ары зэрашIэрэр. Ау спортзалэу зыщыбанэхэрэм ар зычIахьэкIэ, къэмышIэжьынэу зызэблехъу — псынкIэ, къызэкIэнэ, жьы кIэт — кIэкIэу къэпIощтмэ, нэмыкI шъыпкъ. ИцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу ыгу зыфэщэгъэ дзюдом Iофыр зынэскIэ, уахътэри щэгъупшэ, ыгъасэхэрэм Iоф адишIэным езэщырэп. ЕтIани зы шэн гъэшIэгъон хэлъ, зыкIыгъухэм спортыр зимыкIасэ ахэтэп, сыд фэдэрэ лъэныкъокIи Джанболэт ахэр зылъызыщэхэрэ цIыф.

Нэгъуцухэм яунэу Агуй-Шапсыгъэ дэтым «Щытхъум идэпкъ» зыфиIорэр иI. Ащ кубокхэр, дипломхэр, медальхэр бэу щыолъэгъух. Ахэр зэрэхъурэ пчъагъэри зыми ылъытэрэп, ахэхъо зэпыт. Ахэзыгъэхъорэ спортсменхэр нэбгыриплI мэхъух, Джанболэт исабыих — Даннэ (илъэс 19 ыныбжь), Казбек (17), Абрек (15), анахьыкIэу Нарт — илъэсий ыныбжьыр.

Нэгъуцу лIакъом къыхэкIыгъэ спортсменхэр дзюдомкIэ Урысыем щыцIэрыIох. Ежь Джанболэти зэлъашIэрэ бэнакIу. Джыри ныбжьыкIэми, иIофшIэгъухэм, дзюдомкIэ специалистхэм шIэныгъэ куу зиIэ тренерэу алъытэ. Спортсмен ныбжьыкIэу ыгъэсагъэхэм урысые ыкIи дунэе зэнэкъокъу инхэм текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэ бэнакIохэр ахэтых. Джыри спортзалым чIэкIырэп, пшъырэп, ТIуапсэ дэт кIэлэцIыкIу спортивнэ еджапIэм кIэлэцIыкIухэр щегъасэх, зэнэкъокъухэм ахегъэлажьэх, ежьыми турнирхэр зэхещэх.

Нахь сэнаущыгъэ къызхэзыгъафхэрэм ащыщых ежь икIэлэцIыкIухэр. Даннэ зыхэт командэр илъэс 18 зыныбжь спортсменхэмкIэ дунэе зэнэкъокъум ипризер хъугъэ, ЕвропэмкIэ первенствэм текIоныгъэр къыщыдихыгъ. Казбек дунэе зэнэкъокъухэм ыкIи Европэм текIоныгъэхэр къащихьыгъэх. Аужырэ шIухьафтыныр бэмышIэу Берлин къыздырихыгъ. Абрек Европэм тIогъогогъо ащытекIуагъ, Урысыем апэрэ чIыпIэр щиубытыгъ. Нарти, джыри сабыими, ТIопсэ районым щыкIогъэ зэнэкъокъум ащытекIуагъ.

Джанболэт исабыйхэр ежь илъэуж рэкIох. Ары зэрэщытын фаери, нахьыжъхэм ягъэхъагъэхэр ахэм къакIэхъухьэхэрэм лъарэгъэкIуатэх.

НЫБЭ Анзор.