ТекIоныгъэм ия 75-рэ илъэс зыфагъэхьазыры

Республикэ зэхэщэкIо комитетэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэм изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ ащ итхьаматэу, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. ТекIоныгъэм ия 75-рэ илъэс имэфэкIэу 2020-рэ илъэсым хагъэунэфыкIыщтым изыфэгъэхьазырын, мыщкIэ пшъэрылъ шъхьаIэу щытхэм, нэмыкI лъэныкъохэм къэзэрэугъоигъэхэр атегущыIагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэхэсыгъом пэублэ псалъэ къыщишIызэ, тицIыфхэм анахь мэхьанэшхо зэратырэ ТекIоныгъэм и Мафэ зэрифэшъуашэу хэгъэ­унэфыкIыгъэн зэрэфаер къыхигъэ­щыгъ, ащкIэ ведомствэм, къулыкъухэм, муниципалитетхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэ­хэр афишIыгъэх.

— Мы мэфэкIышхом тицIыфхэр зэрепхых, зыкIыныгъэ къахелъхьэ. Арышъ, шъолъырым щызэхэтщэщтхэ Iофтхьабзэхэр мыщ щыпсэухэ­рэм, тихьакIэхэм агу къинэжьынхэм тыпылъын фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ТекIоныгъэшхом ихэгъэунэфыкIын изыфэгъэхьазырынкIэ, ащ къыдыхэлъы­тэгъэ Iофтхьэбзэ шъхьаIэхэу зэха­щэщтхэмкIэ гухэлъхэу щыIэхэм къатегу­щы­Iагъ АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэп­къэгъу­хэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэ­бар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, агъэнэфагъэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэр къыдыхэ­лъы­тагъэх: шIэжьым, лIыхъужъныгъэм иурокхэм къащегъэжьагъэу культурэм епхыгъэ Iофтхьабзэхэм анэсэу. Зэхэщэн Iофхэм апэIухьащт мылъкур республикэ бюджетым къытIупщыщт. Тикъэлэ шъхьа­Iэ дакIоу, муниципалитетхэм, псэупIэхэм мэфэкIыр ащыхагъэунэфыкIыщт, Iоф­тхьэбзэ гъэшIэгъонхэр ащыкIощтых. Джащ фэдэу ТекIоныгъэм ия 75-рэ илъэс ехъулIэу къыдагъэкIыщт шIэжь тамыгъэр ветеранхэм аратыщт.

МэфэкIым фэгъэхьыгъэ демонстрациехэм, культурнэ Iофтхьабзэхэм язэхэщэнкIэ гухэлъэу щыIэхэм кIэкIэу къащыуцугъэх Мыекъопэ дзэ гарнизоным ипащэ игуадзэу Николай Деменюк, Мыекъуапэ иеджэпIэ авиационнэ базэ икомандир игуадзэу Максим Кашиныр, АР-м культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ. ТекIоныгъэм ия 75-рэ илъэс ихэгъэунэфыкIын екIолIакIэхэр къызэрэфагъотыщтхэр, тапэкIэ рагъэкIокIыщтыгъэхэ Iофтхьабзэхэм адакIоу кIэу бэ хагъэхьан гухэлъ зэрэщыIэр ахэм къа­Iуагъ.

— МэфэкIым ехъулIэу дзэкIолIхэм ясаугъэтхэу псэупIэхэм ащыIэхэр зэ­кIэ гъэцэкIэжьыгъэнхэ фае. А Iоф­шIэным волонтерхэр, лъыхъон отряд­хэм ялIыкIохэр къыхэгъэлэжьэгъэнхэм мэхьанэшхо иI. УФ-м и Президент къытфишIыгъэхэ пшъэрылъхэм ащыщ волонтер движением IэпыIэгъу тыфэхъуныр, арышъ, ари зэрифэшъуашэу дгъэцэкIэн фае, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, респуб­ликэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, вице-премьерэу Наталья Широковар, Адыгеим иветеранхэм я Совет итхьаматэу Къуаджэ Аслъан, муниципалитетхэм япащэхэр.

А 1 — 3-рэ нэкIубгъохэр
зыгъэхьазырыгъэр
ТХЬАРКЪОХЪО Адам.