ТекIоныгъэм итамыгъ

ЖъоныгъуакIэм и 9-м ипэгъокIэу Георгиевскэ ­кусэхэм якъегощэкIын мэлылъфэгъум и 25-м Адыгеим щырагъэжьэщт. Ащ изыфэгъэхьазырын джырэ­благъэ яшъыпкъэу ыуж итых, зэкIэмкIи ТекIоны­гъэм итамыгъэ хъугъэ кусэ мин 50 фэдиз Адыгеим щагощынэу агъэнафэ.

Мы Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъ Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ. Ащ нэ­мы­кIэу Iофтхьабзэм чанэу ­къыхэлажьэх Урысые общест­веннэ движениеу «Волонтеры Победы» зыфиIорэм и Адыгэ шъолъыр штаб хэтхэр. Хэ­гъэгу зэошхом ишIэжь фэгъэхьыгъэ урокыр, шIэжь зэхахьэхэр джащ фэдэу зэхащэщтых, сау­гъэтхэм къэгъагъэхэр акIэралъ­хьащтых, ветеранхэм якъэхэр агъэкъэбзэщтых, нэмыкI Iоф­тхьабзэхэри зэрахьащтых.

Мы Iофтхьабзэм къыхагъэлэ­жьэщтых ныбжьыкIэ, общест­веннэ-политическэ ыкIи лъэпкъ организациехэр, цIыф къызэ­рыкIохэр.

ЗэхэщакIохэм къызэра­Iо­рэмкIэ, Георгиевскэ кусэхэр къырагощэкIын закъор арэп мы IофтхьабзэмкIэ пшъэрылъэу зыфагъэуцужьырэр. ЦIыф­хэм язэхашIэ къэгъэущыгъэныр, ныбжьыкIэхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэр, Хэ­гъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ ти­лIыхъужъхэр зэрифэшъуашэу агу къэгъэкIыжьыгъэнхэр, непэ псаоу къэнэгъэ тиветеран лъапIэхэм яфэшъошэ шъхьэ­кIа­фэ афэшIыгъэныр ары мыщкIэ мурадэу яIэр.

КIАРЭ Фатим.