ТекIоныгъитIу

«Динамо» Ставрополь – «Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – 75:84 (21:21, 12:18, 17:20, 25:25)
Щылэ мазэм и 24-м Ставрополь щызэдешIагъэх.
«Динамо-МГТУ»: Хьакъун – 10, Гапошин – 15, Абызов – 22, Милютин – 2, Еремин – 17, Кочнев – 17.

ЯтIонэрэ, ящэнэрэ едзыгъохэм «Динамо-МГТУ-м» хъурджанэм Iэгуаор ридзэзэ, Ставрополь иешIакIохэм апэ ишъыгъ. Зэхэщэн Iофхэр тикомандэ икапитанэу Артем Гапошиным дэгъоу ыгъэцэкIагъэх. Максим Абызовым ухъумакIохэр къызэринэкIыхэзэ, хъурджанэм благъэу екIущтыгъ, хъагъэм Iэгуаор ридзэнымкIэ щысэшIу къыгъэлъэгъуагъ.

ЯтIонэрэ зэIукIэгъур

«Динамо» С. — «Динамо- МГТУ» — 47:64 (12:22, 4:13, 11:14, 20:15). Щылэ мазэм и 25-м Ставрополь щызэдешIагъэх. «Динамо-МГТУ»: Хьакъун — 22, Гапошин — 7, Абызов — 11, Милютин — 8, Майборода — 2, Еремин — 10, Кочнев — 4.

— Ухъумэн Iофыгъохэр дэгъоу дгъэцэкIагъэхэу сэлъытэ, — къы­тиIуагъ «Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым. — Очко 47-рэ ныIэп «Динамэм» къыхьыгъэр. Шъыпкъэ, очкоуи 7-кIэ бысымхэм апэ титэу уахътэ къыхэкIыгъ. ЗэIукIэгъум икIэух Ставрополь иешIакIохэр гуIагъэх, гугъэр чIамынэ ашIоигъуагъ шъхьае, къа­дэхъугъэр бэп.

«Динамо-МГТУ-р» я 10-рэ чIыпIэм щыI. Щылэ мазэм и 28 — 29-м Щэрджэскъалэ щыIукIэщт командэу «Эльбрусым».

ЕмтIылъ Нурбый.