Тарихъ гъогу ин къыкIугъ

Хабзэ зэрэхъугъэу, щылэ мазэм и 12-р Урысые Федерацием и Прокуратурэ иIофышIэ и Мафэу хагъэунэфыкIы. Сыд фэдэрэ лъэныкъокIи мэхьанэ-шхо зиIэ структурэр загъэпсыгъэр мы мафэм илъэс 296-рэ хъугъэ.

1996-рэ илъэсым УФ-м и Президент иунашъокIэ Урысые прокуратурэм и Мафэ хагъэунэфыкIы. 1722-рэ илъэсым щылэ мазэм и 12-м пачъыхьэу Апэрэ Петр иунашъокIэ Генерал-прокурор зыфиIорэ IэнатIэр апэдэдэ агъэнэфэгъагъ. Унашъом къыдыхэлъытагъэу Генерал-прокурорым ипшъэрылъ шъхьаIэхэр ыкIи фитыныгъэхэу иIэхэр гъэнэфагъэхэ хъугъэ. Ащ ыуж прокуратурэм иинститут хэхъоныгъэхэр ышIыхэзэ титарихъ пытэу къыхэуцуагъ.

Адыгэ автоном хэкум гъэIорышIэнымкIэ иструктурэ прокуратурэм икъулыкъухэр къызыхэхьагъэхэр 1922-рэ илъэсым шышъхьэIум и 10-р ары. А уахътэм къыщегъэжьагъэу джынэс Адыгеим и Прокуратурэ пэщэныгъэ дызэрахьагъ ыкIи непи чанэу Iоф ашIэ опытышхо зыIэкIэлъ, зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэ прокурорхэм.

Урысыем и Прокуратурэ иаужырэ юбилей зыхагъэунэфыкIыгъэм ыуж илъэси 6 тешIагъ. А уахътэм къыкIоцI къулыкъушIэхэм япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу агъэцэкIэнхэмкIэ, шIуагъэ къытэу IофшIэныр зэшIуахынымкIэ амалышIухэр аIэкIэлъхэ хъугъэ. ЫпэкIэ бэджэндэу аIыгъыгъэ административнэ унэхэм ачIэкIыжьхи, яунэе къулыкъушIэ унэхэм кIожьыгъэх. Республикэ прокуратурэм ипсэуалъэхэу къалэу Мыекъуапэрэ Кощхьэблэ районымрэ ащыIэхэм гъэцэкIэжьынхэр ащыкIуагъэх. Автопаркэу яIэр процент 50-кIэ агъэкIэжьыгъ, джащ фэдэу ящыкIэгъэ оргтехникэр ащэфыгъ. Анахь мэхьанэшхо зиIэр къулыкъушIэхэм ащыщхэм псэупIэ яIэ зэрэхъугъэр ары.

Прокуратурэм икъулыкъу анахьэу ынаIэ зытыригъэтырэр цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр ары. ЯIофшIэнкIэ анахь мэхьанэшхозиIэ Iофыгъоу зэшIуахыхэрэм ащыщых псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым ылъэныкъокIэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэр, цIыфхэм япсэупIэ фитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр, зыкIыныгъэ ахэлъэу бзэджашIэхэм ябэныгъэныр, псауныгъэм, гъэсэныгъэм ыкIи ахъщэ къолъхьэ тын-Iыхыным алъэныкъокIэ хэбзэгъэуцугъэр амыукъоным лъыплъэгъэныр. Джащ фэдэу япшъэрылъ шъхьаIэхэм къахеубытэ цIыфхэм IофшIэнымкIэ фитыныгъэу яIэхэр къэухъумэгъэнхэр. Прокуратурэм зыкъыфэзыгъазэрэ ятфэнэрэ нэбгырэ пэпчъ ифитыныгъэхэр зэтырагъэуцожьыгъэх. Прокуратурэм, къэралыгъо хэбзэ къулыкъухэм ыкIи хэбзэухъумэкIо ведомствэхэм яIо зэхэлъэу Iоф зэрэзэдашIэрэм ишIуагъэкIэ бзэджэшIагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ хъугъэ.

КIАРЭ Фатим