Тамыгъэр темыгъэпкIагъэмэ, джы тазырыр птыщт

ГъогурыкIоным ишапхъэхэм хэгъэхъонэу афашIыгъэхэм мы мазэм и 4-м къыщыублагъэу кIуачIэ яIэ хъугъэ. Ахэр ащ фэдизэу мыбэми, зымышIэхэрэм тазырхэр арагъэтынхэ алъэкIыщт.

Урысыем и Къыблэ иавтомобильнэ порталэу «Авто25.ру» зыфиIорэм къызэритырэмкIэ, автомобильхэм ащыщыбэмэ, ахэр зезыфэрэмэ афэгъэхьыгъэ къэбарыр машинэхэм яаужырэ апч­хэм атетын фае, армырмэ, тазырыр — сомэ 500.

ИлъэситIум нахь макIэу машинэр зезыфэрэм имашинэ апч тамыгъэу «ЕзыгъэжьэгъэкIэ водитель» къызэрыкIырэр тегъэп­кIэгъэн фае. ТапэкIэ ар зымыгъэ­федэрэм тазыр рагъэтыщты­гъэп, джы къагъэтэщт. Мы Iофым дэгъуи хэлъ — тамыгъэр зымыгъэфедэрэм машинэри рамы­гъэфынэу гупшысэ щыIагъэмэ, джы тазыр закъом къыщыуцу­гъэх. Къыхэгъэщыгъэн фае, нэ­мыкI машинэр тросым пышIагъэу езыгъэжьэгъэкIэ водителым ылъэ­шъун фитыщтэп.

ГъучI къэцыпанэхэр зытет щэрэхъхэр кIымафэм зыгъэфедэхэрэми тамыгъэу «Ш» зытетыр ыужырэ апчым тырагъэпкIэн фае. ТапэкIэ хьашъоу щэрэхъыр зыхэ­шIыкIыгъэм идэгъугъэ уехъырэ­хъышэнэу зэрэщытым пае, къэцыпанэхэр къычIиутыхэу къызэ­рэхэкIырэм фэшI тамыгъэр агъэ­федэщтыгъэмэ, джы аущтэу щытыжьэп. Ау ар къызкIагъэнагъэр нэмыкI водительхэр ыгъэгъозэнхэу ары — гъучI къэцыпанэхэр зытет щэрэхъхэм машинэр къызэрэуцурэм икIыхьагъэ («тормозной путь» зыфаIорэр) асфальт гъушъэм щынахьыб, кIымафэрэ нахь кIаку. Мыщ къемызэгъырэм сомэ 500 ыгъэхьазырын фаеу хъущт.

ХэушъхьафыкIыгъэ техникэу километрэ 30-м нахь лъэшэу мы­чъэшъущтым (тракторхэр, чIы­шъ­хьашъор тезыубыкIыхэрэр, нэ­мыкI­хэр) щэнэбз плъыжьэу гъожькIэ къэгъэчъыхьагъэр тетын фае. Ар нэмыкIхэмкIэ къэбар­гъэIу уазщытечъы мыхъущт чIы­пIэхэми къащыуухьан Iизын зэ­рэуиIэмкIэ. «Уатечъы хъущтэп» зыфиIорэ тамыгъэр зыщытет чIыпIэхэми мэкIэ дэдэу кIорэ транспортым уебгъукIо хъунэу зашIыгъэр бэшIагъэ, ау ар зезыфэхэрэм тамыгъэу ямашинэхэм атырагъэпкIэн фаехэр агъэ­федэным егугъухэрэп. Ар ­атемыт хъумэ, гъогу-патруль къулы­къум уихыягъэ къыфэуушыхьатыжьын плъэкIыщтэп. Джы макIэу кIорэ машинэхэм арысхэр нэмыкIхэм яIоф къагъэпсынкIэным «кIагъэ­гушIущтых».

Джащ фэдэу зэхэзымыхырэ водительхэр зэрысхэми (хъурэе гъожьым точкэ шIуцIищ итэу), машинэ фыкIэ зыщызэрагъашIэрэ еджапIэхэм ятранспорти (щэнэбз плъыжьым хьарыфэу «У» итэу), хьылъэзещэхэу щынэгъо пкъыгъо­хэр къезыщэкIыхэрэми (тамы­гъэхэу «Щынэгъо хьылъ», «Пкъы­гъо ин», нэмыкIхэри) япэсыгъэ тамыгъэхэр ямашинэ апчхэм атетынхэ фае. Аущтэу щымытмэ, инспекторым фитыныгъэ иI тазы­рэу сомэ 500 атырилъхьанэу.

Джыри зы тамыгъэ — «Сабыйхэм якъещэкIын» — шIокI имыIэу атетын фае автобусхэу сабыйхэр зэхэтхэу зэрэзэращэхэрэм. Унэе машинэкIэ кIэлэ­цIыкIухэр бэу къезыщэкIыхэрэм ар яхьылIагъэп.

Зигугъу тшIырэ зэхъокIыны­гъакIэхэр водителыбэмэ джыри ашIэрэп, ау хэбзэгъэуцу­гъэр зымышIэрэм пшъэдэкIыжь рамыгъэхьэу щытэп — къызаубыт­хэкIэ, тазырыр къафыратхы­кIыщт.

Къыхэгъэщыгъэн фае, тамы­гъэ­хэр къэмыщэфыхэми хъущт. «Авто25.ру» къызэритырэмкIэ, ахэр ор-орэуи пшIышъущтых — интернетым ятхыпхъэ къипхынышъ, шъо зэмылIэужыгъохэр къэзытырэ принтерымкIэ къы­дэб­гъэкIыщт, скотчыкIэ тебгъэп­кIэжьыщт. НэмыкI пкъыгъохэри бгъэфедэзэ тамыгъэхэр пшIы­шъу­щтых, шъхьаIэр — ахэр зигугъу тшIырэ лъэныкъохэм къыхиубытэхэрэм атырагъэпкIэнхэр ары.

Джащ фэдэу джыри зэхъокIы­ныгъэ мыинхэм ягугъу къэтшIын — илъэситIум нахь макIэу мото­цикл зе­зыфэхэрэм цIыфхэр акIэ пы­схэу къыращэкIы хъущтэп, тазырыр сомэ 500. Мотоциклэр зезыфэрэ пстэуми ячъэ илъэшы­гъэ фэгъэхьыгъэ шапхъэхэр зэ­блахъугъэх — автомагистральхэм зы сыхьатым километри 110-м нэс къащачъын фитыныгъэ джы яI (тапэкIэ 90-рэ ­хъущтыгъэ), 130-м нэс чъагъэхэми, та­зыр атыралъхьаным ищынагъо щыIэп.

Къэбарыр хэутыным

къыфэзыгъэхьазырыгъэр

МэщлIэкъо Саид.