ТакъикъитIу къэнэгъагъэр

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ – «Черноморец» Новоросийск – 0:1.
Бэдзэогъум и 28-м Адыгэ республикэ стадионым щызэдешIагъэх.
Зезыщагъэхэр: А. Колгунов — Ростов-на-Дону, А. Городовой – Ставрополь, И. Танашев – Налщык.
«Зэкъошныгъ»: Гиголаев, Замятин (Кирьян, 16), Бровчук, Омаров, Хьагъур, Белов, Ахмедханов, Делэкъу (Крылов, 83), Къонэ, Кадимов, Мамонов.
Къэлапчъэм Iэгуаор дэзы­дзагъэр: Пономарев – 118.

Урысыем футболымкIэ и Кубок къыдэхыгъэным фэгъэхьыгъэ ешIэгъоу финалым и 1/128-м хэхьэрэ зэIукIэгъум Мыекъуапэрэ Новороссийскэрэ якомандэхэр щызэнэкъокъугъэх. Новороссийскэ иешIакIохэр текIоныгъэм икъыдэхын нахь пэблэгъагъэх. А. Шабичевыр, Дж. Дибиргаджиевыр я 31-рэ ыкIи я 33-рэ такъикъхэм тикъэлапчъэ благъэу къекIугъэх, хъагъэм Iэгуаор радзэнэу чIыпIэшIу итыгъэх. ТикъэлэпчъэIутэу Давид Гиголаевым тыфэраз. IэпэIэсэныгъэ ин зэIукIэгъум къыщигъэлъэгъуагъ.

Къэлапчъэм Iэгуаор дэфэнэу къытщыхъузэ, анахь макIэми, гъогогъуитфэ къызэкIидзэжьыгъ. Такъикъ 90-м ыуж текIоныгъэр зыми къыдихыгъэп. Судьям та­къикъ 30 къафыхигъэхъуагъэу зэIукIэгъур аухынымкIэ такъикъи 2 къызэнэм, тикъэлапчъэ бла­гъэу къекIугъэ Н. Пономаревым хъагъэм Iэгуаор ридзагъ – 0:1.

«Зэкъошныгъэм» иешIакIохэр егугъущтыгъэх. Ризван Ахмедхановыр тазыркIэ къэлапчъэм лъэ­шэу зыдэом, А. Зайцевым Iэгуа­ор къыубытыгъ. Антон Мамоновыр, Делэкъо Аскэр, Къонэ Амир, Константин Беловыр, Тофик Кадимовыр, нэмыкIхэри «Черноморцем» икъэлапчъэ екIущтыгъэх, ухъумакIохэр агъэгумэкIыщтыгъэх. Ар къыдэтлъытагъэми, хьакIэхэр нахь шъуамбгъоу, зэгурыIоныгъэ ахэлъэу зэрешIэщтыгъэхэр къыхэтэгъэщы. ТиухъумакIохэр хъу­гъэ-шIагъэхэм ауж къенэх, гупчэм, ыпэкIэ ащешIэхэрэм язэпхыныгъэхэм зэхъокIыныгъэхэр ящыкIагъэх. ЕшIэгъур 0:0-у аухыгъэмэ, пенальтикIэ «Зэкъошныгъэм» текIоныгъэр къыдихын ылъэкIыщтыгъэ.

Пресс-зэIукIэр

ТекIоныгъэм икъыдэхын хьа­кIэхэр нахь зэрэфэхьазырыгъэхэр, «Зэкъошныгъэм» иешIакIоу М. Омаровыр судьям ешIапIэм зырегъэкIым «Черноморец» ар къызфигъэфедэн зэримылъэкIы­гъэр, «Зэкъошныгъэр» купэу «Къыблэм» дэгъоу зэрэщешIэшъу­щтыр «Черноморец» итренер шъхьаIэу Эдуард Саркисовым къыхигъэщыгъэх.

«Зэкъошныгъэм» итренер шъхьа­Iэу Ешыгоо Сэфэрбый тикомандэ иешIакIэ зэхъокIыны­гъэхэр зэрэфашIыщтхэр къыIуагъ.

«Черноморец» Урысыем и Кубок фэбанэзэ «Спартак» Мос­ква блэкIыгъэ илъэсым дешIагъ. Командэ цIэрыIохэм ащыщ джыри IукIэнэу мэгугъэ. «Зэкъошныгъэр» Кубокым фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъум къыхэзыгъ, хэгъэгум изэIукIэгъухэу купэу «Къыблэм» щыкIохэрэм ахэлэжьэщт.