ТагъэгушIуагъэп

ТелефонкIэ къатыгъ. Хэгъэгум бас­кетбо­лым­кIэ изэнэкъокъу суперлигэм ия 2-рэ куп щэкIо. Мыекъо­пэ «Динамо-МГТУ-м» шэкIогъум и 3 – 4-м зичэзыу зэIукIэгъухэр Магнитогорскэ щыриIагъэх.

«Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу Андрей Синельниковым къызэрэтиIуагъэу, Челябинскэ хэкум икомандэу «Динамо» Магнитогорск тIогъогогъо тиешIакIохэр IукIагъэх. Магнитогорскэ икомандэ ешIэгъуитIуми текIоныгъэр къащыдихыгъ.
ШэкIогъум и 7 – 8-м «Динамо-МГТУ-р» Тобольскэ щыIукIэщт чIыпIэ командэу «Нефтехимикым».