Сэнэхьат мэфэкI

КIэлэегъаджэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу АР-м и Къэралыгъо филармоние тыгъуасэ щыкIуагъэм хэлэжьа­гъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьама­тэ игуадзэу Шъао Аскэр, Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ имини­стрэу КIэрэщэ Анзаур, республикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр, Пар­ла­ментым идепутатхэр, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри.

Республикэм и Правительствэ и Тхьаматэ зэхахьэм къыщыгущыIэзэ, Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ шъолъырым Iоф щызышIэрэ кIэлэегъаджэхэм, ветеранхэм къафэгушIуагъ.

— Ныбджэгъу лъапIэхэр, кIэлэегъэджэ IофшIэным иветеранхэр! ШъуимэфэкI мафэкIэ сышъуфэгушIо, — къыIуагъ Александр Наролиным. — Мы сэнэхьатым зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэхэм яIофшIэн хэшIыкIышхоу фыряIэм ишIуа­гъэкIэ къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм шIэныгъэ куухэр зэрагъэгъотынхэ, щыIэны­гъэм­кIэ ящыкIэгъэщт сэнэхьатым фе­джэнхэ амал яI. Республикэм Iоф щызышIэрэ кIэлэегъаджэхэм япшъэрылъхэр щытхъу хэлъэу зэрагъэцакIэрэм ишыхьат ахэм рагъаджэхэрэм ащыщхэр зэнэкъо­къухэм, олимпиадэхэм бэрэ зэращатекIохэрэр. КIэлэегъаджэм иIофшIэн уасэу иIэр къэзыгъэнафэрэр ащ фэрэзэ кIэлэеджакIохэр арых. ЩыIэныгъэм гъэ­хъагъэу щытшIыхэрэр бэкIэ зэпхыгъэр, зишIушIагъэр кIэлэегъаджэр ары. Арышъ, мы сэнэхьатым сыдигъуи мэхьанэшхо иI, ащ рылажьэхэрэм шъхьэкIэфэныгъэшхо афэтэшIы. УФ-м и Президентэу Владимир Путиным 2018-рэ илъэсым къыдигъэкIыгъэ жъоныгъокIэ унашъохэм къадыхэлъытагъ гъэсэныгъэу арагъэгъотырэмкIэ дунаим икъэралыгъо анахь дэгъуипшIым Урысыер ахэхьаныр. Ар гъэцэкIэгъэным пае джырэ уахътэ федеральнэ проектхэр зэхагъэуцох. А пстэуми Адыгеир чанэу ахэлэжьэщт.

АР-м и Премьер-министрэ къызэриIуагъэмкIэ, республикэм икIэлэегъа­джэхэм зэрифэшъуашэу Iоф ашIэн амал яIэнымкIэ шъолъырым щызэшIуахырэр бэ. Гъэсэныгъэм иучреждениякIэхэр ашIых, агъэцэкIэжьых, ахэм язытет на­хьышIу шIыгъэным, ящыкIагъэхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэм мэхьанэшхо раты.

ГущыIэм пае, псэупIэу АдыгеякIэм кIэлэеджэкIо 990-мэ афытегъэпсыхьэгъэ гурыт еджапIэ къыщызэIуахыгъ. 2018-рэ илъэсым нэбгырэ 1100-мэ ателъытэгъэ еджэпIакIэ поселкэу Инэм щашIынэу щырагъэжьагъ. Мыщ фэдэ учреждениякIэм ишIын 2019-рэ илъэсым Мые­къуапэ щырагъэжьэнэу агъэнафэ. Гу­хэлъэу щыIэмкIэ, 2021-рэ илъэсым ехъулIэу республикэм ит еджапIэхэр зэкIэ зы сменэм техьанхэ фае. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэм кIон фэе илъэси 3 — 7 зы­ныбжь сабыйхэм алъэныкъокIэ чэзыу зэрэщымыIэжьыр гъэхъэгъэшIукIэ плъытэн фае. Джы илъэсищым нэс зыныбжь кIэлэцIыкIухэм зэкIэми чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэн­хэм шъолъырым Iоф щыдашIэ, ащ пае мыщ фэдэ гъэсэны­гъэм иучреждениякIэхэр ашIынхэу агъэнафэ. Федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъукIэ мы илъэсым ыкIи ащ къыкIэлъыкIощтым сабый 960-рэ зычIэфэщт кIэлэцIыкIу IыгъыпIи 4 республикэм щагъэпсыщт.

— Республикэм гъэсэныгъэмкIэ исистемэ, шъолъырым ыкIи къэралыгъом зэрэпсаоу хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ шъуигъэхъагъэхэм, шъуиIофшIэн шъукъы­зэрекIуалIэрэм мэхьанэшхо зэряIэм щэч хэлъэп. Ащ къыхэкIыкIэ кIэлэегъаджэм щыIэныгъэм чIыпIэу щиубытырэм, ежь пшъэдэкIыжьэу ыхьырэми ахэхъо. Мы сэнэхьатым имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэныр, ащ уасэу фашIырэм хэгъэхъогъэныр пшъэрылъ шъхьаI. А лъэныкъомкIи мы аужырэ илъэсхэм зэшIотхыгъэр макIэп. КIэлэегъаджэхэм социальнэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным иIофыгъуи зыщыдгъэгъупшэрэп. Ныбджэгъу лъапIэхэр! Шъуи­мэфэкIыкIэ джыри зэ сыгу къыздеIэу сышъуфэгушIо. Шъуигъэхъагъэхэм ахэжъу­гъахъозэ джыри нахь лъэгэпIэ инхэм шъуанэсынэу, псауныгъэ пытэ ыкIи щыIэкIэшIу шъуиIэнэу сышъуфэлъаIо, — къыIуагъ А. Наролиным къэзэрэугъоигъэ­хэм закъыфигъазэзэ.

«Адыгеим народнэ гъэсэныгъэмкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэ щытхъу­цIэр нэбгырэ 15-мэ афагъэшъошагъ. Джащ фэдэу АР-м и ЛIышъхьэ идипломрэ сомэ мин 200 зырызрэ яIофшIэнкIэ къалэжьыгъ Адыгэкъалэ дэт гурыт еджа­пIэу N 2-м музыкэмкIэ икIэлэегъаджэу Джамырзэ Азидэ, Адыгэ республикэ гимназием ублэпIэ классхэмкIэ икIэлэегъаджэу Мацэ Мариетэ, Джэджэ районым игурыт еджапIэу N 4-м физическэ культурэмкIэ ыкIи ОБЖ-мкIэ икIэлэегъа­джэу Дмитрий Пугачевым, Мыекъуапэ илицееу N 35-м информатикэмкIэ икIэ­лэегъаджэу Антон Филипповым.
Шъэо Аскэррэ КIэрэщэ Анзауррэ нэужым къэгущыIагъэх, зимэфэкI хэзыгъэунэфыкIыгъэ кIэлэегъаджэхэм къафэгушIуагъэх. КIэлэегъэджэ анахь дэгъу­хэм якъыхэхын фэгъэхьыгъэ республикэ зэнэкъокъоу зэхащагъэм къыщыхахыгъэ нэбгыри 6-мэ сомэ мин 50 зырыз афагъэшъошагъ.

Республикэм итворческэ купхэм къа­тыгъэ концертым мэфэкI Iофтхьабзэр къыгъэбаигъ, къыгъэдэхагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.