Сэнэхьатым фагъэнэIосагъэх

Мыекъуапэ игурыт еджапIэу N 17-м иполицейскэ класс щеджэхэрэр Урысыем хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Мини­­с­тер­ствэ иапшъэрэ еджэпIэ анахь инхэм ащыщэу Краснодар дэт университетым джырэблагъэ ащэгъагъэх.

Мыщ кIэщакIо фэхъугъэх Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ икъулыкъушIэхэм Iоф адэшIэгъэнымкIэ ГъэIорышIапIэм ыкIи гурыт еджапIэу N 17-м япащэхэр.

КIэлэцIыкIухэм сэнэхьатэу къыхахыщтымкIэ апэрэ лъэбэкъу хъугъэ полицейскэ классым зэрэчIэхьагъэхэр.

Классым иеджэгъу сыхьатхэм хэбзэухъумэным фэгъэхьыгъэ хэушъхьафыкIыгъэ урокхэр тхьа­мафэм къафыхагъэуцох. Ащ нэ­мыкIэу, министерствэм зэхищэрэ Iофтхьабзэхэм кIэлэцIыкIухэр чанэу ахэлажьэх.

Урысыем и МВД иунивер­ситетэу Краснодар дэтым зэ­кIохэм, «Пчъэ зэIухыгъэхэм я Мафэ» щыIагъ. Ащ къыдыхэ­лъытагъэу ведомствэм епхыгъэ гъэсэныгъэм иучреждениехэм ачIэхьанхэм фэшI зэрэзекIощтхэ шIыкIэхэр студент хъущтхэм къафаIотагъэх.

Iофтхьабзэр зэраублагъэр апшъэрэ еджапIэм ипащэу Александр Симоненкэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ язэIукIэгъу. Университетым икъэбар, чIэхьэгъу ушэтынхэр зэратыхэрэм ыкIи лъэныкъоу зэрэрагъаджэхэрэм афэгъэхьыгъэу ар къэгущы-
Iагъ.

Нэужым факультетхэм япащэхэр ыкIи подразделениехэм якомандирхэр ягъусэхэу хьа­кIэхэм университетыр къарагъэплъыхьагъ. Егъэджэн ама­лэу яIэхэм, курсантхэм къулыкъур зэрахьырэм нэIуасэ афа­шIыгъэх, спорт псэуалъэхэр, апшъэрэ еджапIэм имузей къа­рагъэлъэгъугъэх.

КъулыкъушIэхэм щэрыоным ыкIи Iэшэ зехьаным зызщафагъэхьазырырэ комплексышхоу яIэри къаплъыхьан амал яIагъ. Джащ фэд, зыухъумэжьыным ишIыкIэхэм физическэ ухьазырыныгъэм исыхьатхэм зызэращафагъасэрэр кIэлэеджакIохэм нэрылъэгъу къафашIыгъ.

НыбжьыкIэхэм сэнэхьатыр къыхахынымкIэ кIэлэегъаджэхэми курсантхэми зэдэгущыIэгъу зэрэзэдашIыгъэм ишIуагъэ къэ­кIощт.