Сырэгушхо

Адыгэ тхэкIошхоу КIэрэщэ Тембот илитературнэ кIэн бай зыщызгъэгъуазэ сшIоигъоу ащ иунэ-музей бэмышIэу сэри сыщыIагъ. ПчъэшъхьаIум сызэрелъэбакъоу ежь тхакIор псаоу ащ чIэтым фэдэу къысщыхъугъ. СизэхашIэ къыгъэшъыпкъэжьыгъ унэ пчэгум Тембот ипортрет инэу пылъагъэми. ЦIыфышхом иIэмэкъэ-лъэмакъэ чIэтэу зэхэсшIагъ.

Музеир зышIыгъэхэм лъэшэу сафэрэзагъ. Мыщ КIэрэщэ Тембот ищыIэныгъэ ыкIи зэкIэ итворчествэ, хэзыгъэ имыIэу щызэбгъэшIэн плъэкIыщт. Мары итхылъхэр зым зыр къыголъэу щызэпэIулъых.

Музеим учIэтэу, сурэтхэм уяплъэу, итхылъ нэкIубгъохэр зэбдзэкIхэу, итхыгъэхэм уяджэ зыхъукIэ, ежь тхакIом итворческэ гъогу зыфэдагъэр къыпфиIуатэу къыпщэхъу.

КIэрэщэ Тембот фэдэ тхэкIошхо адыгэ лъэпкъым зэрэтиIэмкIэ сырэгушхо, сырэпагэ.

Тембот непи псаумэ анахь псаужь, илъэуж егъашIи кIодыщтэп.

ШЪХЬАКIЭМЫКЪО Сусан.

АКъУ-м филологиемрэ культурологиемрэкIэ

ифакультет ия 5-рэ курс щеджэ.