Сыдигъуа зешIэщтхэр?

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэм ятIонэрэ купэу «Къыблэм» хэтхэм шышъхьэIум и 9-м къыщыублагъэу 2019 — 2020-рэ илъэс ешIэгъум зэIукIэгъоу яIэщтхэм шъуащытэгъэгъуазэ.

Гъэзетеджэхэм ялъэIухэр къыдэтлъытэхэзэ, ешIэгъухэр зыщыIэщтхэ мафэхэр урысыбзэкIэ къыхэтэутых.

Календарь игр ПФЛ Второй дивизион Юг 2019/2020

9 августа 2019
4-й тур
Спартак Нч. — Краснодар-3
Алания Вл. — Черноморец
Дружба — Интер
Урожай — Динамо
Биолог — Махачкала
СКА — Машук
Легион — Волгарь
Анжи — Спартак Вл.
16 августа 2019
5-й тур
Черноморец — Анжи
Краснодар-3 — Алания Вл.
Волгарь — Спартак Нч.
Машук — Легион
Махачкала — СКА
Динамо — Биолог
Интер — Урожай
Спартак Вл. — Дружба
24 августа 2019
6-й тур
Спартак Нч. — Машук
Алания Вл. — Волгарь
Черноморец — Краснодар-3
Урожай — Спартак Вл.
Биолог — Интер
СКА — Динамо
Легион — Махачкала
Анжи — Дружба
1 сентября 2019
7-й тур
Краснодар-3 — Анжи
Волгарь — Черноморец
Машук — Алания Вл.
Махачкала — Спартак Нч.
Динамо — Легион
Интер — СКА
Спартак Вл. — Биолог
Дружба — Урожай
8 сентября 2019
8-й тур
Спартак Нч. — Динамо
Алания Вл. — Махачкала
Черноморец — Машук
Краснодар-3 — Волгарь
Биолог — Дружба
СКА — Спартак Вл.
Легион — Интер
Анжи — Урожай
14 сентября 2019
9-й тур
Волгарь — Анжи
Машук — Краснодар-3
Махачкала — Черноморец
Динамо — Алания Вл.
Интер — Спартак Нч.
Спартак Вл. — Легион
Дружба — СКА
Урожай — Биолог
21 сентября 2019
10-й тур
Спартак Нч. — Спартак Вл.
Алания Вл. — Интер
Черноморец — Динамо
Краснодар-3 — Махачкала
Волгарь — Машук
СКА — Урожай
Легион — Дружба
Анжи — Биолог
28 сентября 2019
11-й тур
Машук — Анжи
Махачкала — Волгарь
Динамо — Краснодар-3
Интер — Черноморец
Спартак Вл. — Алания Вл.
Дружба — Спартак Нч.
Урожай — Легион
Биолог — СКА
5 октября 2019
12-й тур
Спартак Нч. — Урожай
Алания Вл. — Дружба
Черноморец — Спартак Вл.
Краснодар-3 — Интер
Волгарь — Динамо
Машук — Махачкала
Легион — Биолог
Анжи — СКА
12 октября 2019
13-й тур
Махачкала — Анжи
Динамо — Машук
Интер — Волгарь
Спартак Вл. — Краснодар-3
Дружба — Черноморец
Урожай — Алания Вл.
Биолог — Спартак Нч.
СКА — Легион
19 октября 2019
14-й тур
Спартак Нч. — СКА
Алания Вл. — Биолог
Черноморец — Урожай
Краснодар-3 — Дружба
Волгарь — Спартак Вл.
Машук — Интер
Махачкала — Динамо
Анжи — Легион
27 октября 2019
15-й тур
Интер — Махачкала
Спартак Вл. — Машук
Дружба — Волгарь
Урожай — Краснодар-3
Биолог — Черноморец
СКА — Алания Вл.
Легион — Спартак Нч.
Анжи — Динамо
3 ноября 2019
Второй круг

16-й тур
Алания Вл. — Спартак Нч.
Динамо — Спартак Вл.
Махачкала — Дружба
Машук — Урожай
Волгарь — Биолог
Краснодар-3 — СКА
Черноморец — Легион
Интер — Анжи
10 ноября 2019
17-й тур
Анжи — Алания Вл.
Спартак Нч. — Черноморец
Легион — Краснодар-3
СКА — Волгарь
Биолог — Машук
Урожай — Махачкала
Дружба — Динамо
Спартак Вл. — Интер
17 ноября 2019
18-й тур
Краснодар-3 — Спартак Нч.
Черноморец — Алания Вл.
Интер — Дружба
Динамо — Урожай
Махачкала — Биолог
Машук — СКА
Волгарь — Легион
Спартак Вл. — Анжи
14 марта 2020
19-й тур
Анжи — Черноморец
Алания Вл. — Краснодар-3
Спартак Нч. — Волгарь
Легион — Машук
СКА — Махачкала
Биолог — Динамо
Урожай — Интер
Дружба — Спартак Вл.
21 марта
20-й тур
Машук — Спартак-Нальчик
Волгарь — Алания Вл.
Краснодар-3 — Черноморец
Спартак Вл. — Урожай
Интер — Биолог
Динамо — СКА
Махачкала — Легион
Дружба — Анжи
28 марта
21-й тур
Анжи — Краснодар-3
Черноморец — Волгарь
Алания Вл. — Машук
Спартак Нч. — Махачкала
Легион — Динамо
СКА — Интер
Биолог — Спартак Вл.
Урожай — Дружба
4 апреля
22-й тур
Динамо — Спартак Нч.
Махачкала — Алания Вл.
Машук — Черноморец
Волгарь — Краснодар-3
Дружба — Биолог
Спартак Вл. — СКА
Интер — Легион
Урожай — Анжи
11 апреля
23-й тур
Анжи Анжи — Волгарь
Краснодар-3 — Машук
Черноморец — Махачкала
Алания Вл. — Динамо
Спартак Нч. — Интер
Легион — Спартак Вл.
СКА — Дружба
Биолог — Урожай
18 апреля
24-й тур
Спартак Вл. — Спартак Нч.
Интер — Алания Вл.
Динамо — Черноморец
Махачкала — Краснодар-3
Машук — Волгарь
Урожай — СКА
Дружба — Легион
Биолог — Анжи
26 апреля
25-й тур
Анжи — Машук
Волгарь — Махачкала
Краснодар-3 — Динамо
Черноморец — Интер
Алания Вл. — Спартак Вл.
Спартак Нч. — Дружба
Легион — Урожай
СКА — Биолог
4 мая
26-й тур
Урожай — Спартак Нч.
Дружба — Алания Вл.
Спартак Вл. — Черноморец
Интер — Краснодар-3
Динамо — Волгарь
Махачкала — Машук
Биолог — Легион
СКА — Анжи
10 мая
27-й тур
Анжи — Махачкала
Машук — Динамо
Волгарь — Интер
Краснодар-3 — Спартак Вл.
Черноморец — Дружба
Алания Вл. — Урожай
Спартак Нч. — Биолог
Легион — СКА
17 мая
28-й тур
СКА — Спартак Нч.
Биолог — Алания Вл.
Урожай — Черноморец
Дружба — Краснодар-3
Спартак Вл. — Волгарь
Интер — Машук
Динамо — Махачкала
Легион — Анжи
24 мая 2020
29-й тур
Спартак Нч. — Легион
Алания Вл. — СКА
Черноморец — Биолог
Краснодар-3 — Урожай
Волгарь — Дружба
Машук — Спартак Вл.
Махачкала — Интер
Динамо — Анжи
30 мая 2020
30-й тур
Анжи — Спартак Нч.
Легион — Алания Вл.
СКА — Черноморец
Биолог — Краснодар-3
Урожай — Волгарь
Дружба — Машук
Спартак Вл. — Махачкала
Интер — Динамо
ШъунаIэ тешъудз: апэ зыцIэ къетIогъэ командэхэм якъалэхэм ешIэгъухэр ащыкIощтых. Команди 2 – 3 зиIэ къалэхэм зэIукIэгъухэр зыщыIэщтхэ мафэхэр зэблахъунхэ алъэкIыщт.
НэкIубгъор
зыгъэхьазырыгъэр
ЕмтIылъ Нурбый.