Сусанэ жъуагъоу къытфэнэфы

Урысыем ителеканалэу «Жъуагъом» зэхищэгъэ зэнэкъокъум Адыгэ Республикэм изаслуженнэ ар­тисткэу Даутэ Сусанэ хэлэжьагъ. ЩытхъуцIэр къыдихыгъэу Мыекъуапэ къэзыгъэзэжьыгъэ орэдыIом республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» щыIукIагъэх.

Хэгъэгум ишъолъыр 85-мэ къарыкIыгъэ орэдыIохэм ясэнаущыгъэ къызыщагъэлъэгъогъэ зэнэкъокъоу «ЖъогъуакIэм» Даутэ Сусанэ ыцIэ дахэкIэ щыраIуагъ. ОсэшI купым ипащэу, композитор цIэрыIоу М. Дунаевскэр, артистхэу Ю. Николаевыр, Зарэ, нэмыкIхэри къыщытхъугъэх.

— ОрэдыIоу ыкIи купэу финалым хэхьагъэр 11 ныIэп. А пчъа­гъэм ори ущыщ, — къыщиIуагъ зэхахьэм Адыгэ Хасэм итхьаматэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан. — Сусан, тыбгъэгушIуагъ.

Даутэ Сусанэ икIэлэегъаджэу, Урысыем, Абхъазым язаслуженнэ артисткэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артисткэу Нэхэе Тэмари зэIукIэм къырагъэблэгъагъ.

— Адыгэ къэралыгъо уни­верситетым искусствэхэмкIэ и Институт имагистратурэ Даутэ Сусанэ щесэгъаджэ, — къыIуагъ Нэхэе Тэмарэ. — Мэкъэ дахэ иI. Ыныбжьи, ымакъи зэдештэх. Сэнаущыгъэу хэлъыр непэ ыгъэ­федэн фае. Эстрадэ купэу «Ошъу­тенэм» Сусанэ хэт. Ащ имыза­къоу, симфоническэ оркестрэм, «Русская удалым», нэ­мыкIхэм орэд къащиIоным фэхьазыр.

Эстрадэ, лъэпкъ орэдхэм, фэ­шъхьаф жанрэхэм С. Даутэм ымакъэ афытегъэпсыхьагъ. Рэ­хьатэу щыбгъэсы хъущтэп. Лъэныкъуабэ къыдэплъытэзэ концертхэм ахэбгъэлэжьэныр игъу.

— Нэхэе Тэмарэ къызытегущыIэрэ орэдыIо ныбжьыкIэм те­левизорымкIэ теплъыгъ, — зэдэгущыIэгъур лъагъэкIуатэ Адыгэ Хасэм игъэцэкIэкIо куп хэтхэу Бэгъушъэ Алый, Болэкъо Аслъан, ЦIыкIушъо Аслъан, Тэу Аслъан. — Тэмарэ детэгъаштэ. Сусанэ концертхэр фызэхарэщэх, тэ тедэIущт.

— Искусствэмрэ спортымрэ тиреспубликэ ыцIэ лъагэу аIэты, — къыIуагъ Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс. – Хэгъэгум изэнэкъокъу­хэм тиныбжьыкIэхэр нахьыбэрэ ахэлажьэхэ тшIоигъу.

Тхьапшъэкъо Альберт, Мыгу Эдуард, ГъукIэлI Сусан, Къуижъ Къэплъан, Къэзэнэ Юсыф, нэмыкIхэри зэхахьэм къыщыгущы­Iагъэх. СурэтышI-модельер цIэ­рыIоу СтIашъу Юрэ Москва Дунэе фестивалэу щыкIуагъэм зы­хэлэжьагъэм ыуж илъэс заулэ тешIагъ, арэу щытми, псэ зыпыт зэIукIэгъухэу иIагъэхэр щыгъу­пшэхэрэп. Дунаим щызэлъашIэрэ Зураб Церетели Мыекъуапэ къы­зэкIом, СтIашъу Юрэ иIофшIагъэ Москва зэрэщилъэгъугъэр, итворчествэ осэ ин зэрэфишIыгъэр къытиIогъагъ.

— Даутэ Сусанэ Урысыем щы­зэлъашIагъ, — къыIуагъ Ю. СтIашъум. — ОрэдыIо ныбжьыкIэр искусствэм лъагэу щы­лъыкIотэщтэу тэгугъэ.
IэпыIэгъу ящыкIагъ

Музыкальнэ искусствэм ныбжьыкIэхэм зыкъыщызэIуахыным фэшI IэпыIэгъу ящыкIагъ. Нэхэе Тэмарэ къызэриIуагъэу, Тхьабысымэ Умар, Натхъо Джанхъот, Сихъу Рэмэзан, Андзэрэкъо Че­слав, нэмыкIхэм атхыгъэ орэдхэр зыдэт тхылъхэр ныбжьыкIэхэм афикъухэрэп. КIэу къыдагъэкIынхэм кIэлэегъаджэхэр, студентхэр кIэлъэIух.

Телеканалэу «Жъуагъом» изэнэкъокъу джыри зэхащэщт. Адыгеим илIыкIоу ащ хэлэжьэщтыр тшIэгорэп. Сыдэу хъугъэми, ныбжьыкIэу ащ рагъэблэ­гъэщтым икъыхэхын тигъэгумэкIын фае.

ЛIымыщэкъо Рэмэзан изэфэ­хьысыжьхэр щыIэныгъэм епхыгъэх. Ащ зэрилъытэрэмкIэ, Правительствэм икъулыкъушIэхэм нахьыбэрэ аIукIэхэу зэрэфежьагъэхэм шIуагъэ къеты. «Щыгъы­жъыер», «Абрекхэр», нэмыкIхэри пытэу алъэ теуцуагъэх. Iофхэр лъыкIотэнхэм фэшI амалыкIэхэм алъэхъух.

Адыгэ орэдым уедэIузэ, ны­дэлъфыбзэр, шэн-хабзэхэр зэогъашIэх.

— Тхьабысымэ Умарэ зы орэд­кIэ адыгэу дунаим тетыр къыугъоижьыгъ, — къыIуагъ Нэ­хэе Тэмарэ. — Орэдэу «Сина­нэр» Урысыем имызакъоу, ти­лъэпкъэгъухэр зыщыпсэухэрэ къэралыгъохэм алъыIэсыгъ. ТиныбжьыкIэхэм тагоуцоу тишIуагъэ ядгъэкIмэ, нэмыкI адыгэ орэд­хэри дунаим нахьыбэрэ щыIущтых, тигупсэ республикэ ыцIи зиIэтыщт.

Даутэ Сусанэ икIэлэегъаджэ­хэм, иIофшIэгъухэм, Москва кIо­ным пае IэпыIэгъу къыфэхъугъэ­хэм, итворчествэ зышIогъэшIэ­гъонхэм лъэшэу зэрафэразэр Адыгэ Хасэм къыщиIуагъ.

Адыгэхэм яшэн-хабзэхэм афэгъэхьыгъэ орэдэу Сэмэгу Гощнагъо ыусыгъэр, «Джары шIу­лъэ­гъур зыфэдэр» зыфиIоу Мыр-зэ Дзэпщрэ Гъонэжьыкъо Аскэррэ зэдаусыгъэр Нэхэе Тэмарэрэ Даутэ Сусанэрэ къызэдаIуагъэх.

Адыгэ Хасэм ищытхъу тхылъхэр, нэпэеплъ шIухьафтынхэр ЛIымыщэкъо Рэмэзан Нэхэе Тэ­марэрэ Даутэ Сусанэрэ ариты­жьыгъэх, шIоу щыIэр къадэхъу-
нэу афиIуагъ.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.