Сурэтыр игупшысэхэм къащежьэ

Сурэтхэр шъо зэфэшъхьафхэмкIэ гъэкIэрэкIагъэх. Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим, мэхьанэшхо зиIэ хъу­гъэ-шIагъэхэм, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэх. СурэтышIым иIофшIагъэ уасэ фэпшIыным фэшI щы­Iэныгъэм еплъыкIэу фыриIэм унаIэ теудзэныр нахьышIу.

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэхэмкIэ Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым Урысыем исурэтышI цIэрыIоу Анатолий Легостаевым итворчествэ фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон къы­щы­зэIуахыгъ.

Музеим ипащэу Кушъу Нэф­сэт, Урысыем ихудожественнэ академие хэтэу Светлана Демкинар, Новороссийскэ къикIыгъэ Николай Джанян, Краснодар щыпсэурэ Виталий Корабейниковыр, Адыгеим исурэтышI цIэрыIоу Бырсыр Абдулахь, фэшъхьафхэри зэхахьэм къыщыгущыIагъэх.

ЗэкIэми зэрэхагъэунэфыкIыгъэу, Ростов хэкум икъалэу Таганрог 1940-рэ илъэсым къыщыхъугъэ Анатолий Легостаевыр Краснодар культурэмкIэ ыкIи искусствэхэмкIэ къэралыгъо университетыр къыщиухыгъ. 1965-рэ илъэсым къыщыублагъэу шъо­лъыр, дунэе зэнэкъокъухэм ахэлажьэ. Урысыем исурэтышIхэм я Союз дышъэр, тыжьыныр къы­фигъэшъошагъэх.

Искусствоведэу И. Ващенкэм зэрилъытэрэмкIэ, цIыфхэм агу ихъыкIырэр, художественнэ искусствэр куоу къызыгурыIорэр ары лIэшIэгъу пчъагъэм шэн-хабзэу щыIэ хъугъэр лъызыгъэ­кIотэн зылъэкIыщтыр. А. Легостаевыр тарихъым ищысэшIу­хэмкIэ апIугъэмэ ащыщ.

— СурэтышI цIэрыIохэу Цэй Евгений, Чэмышъо Виктор яIоф­шIагъэхэр Анатолий Легостаевым ипкъынэ-лынэхэм апкъырыхьагъэх, — къеIуатэ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ сурэтышIэу Хъуажъ Рэмэзан. — Ныб­джэгъуныгъэу адыриIагъэм къы­хэдгъэщырэр плъыжьышъор, гъожьышъор, нэмыкIхэри ыгъэфедэхэзэ щыIэкIэ-псэукIэм кIэу хилъагъорэм, лъапсэ зышIыгъэм язэпхыныгъэхэр искусствэм зэрэфигъэIорышIэхэрэр ары. СурэтышI 20-м къыщымыкIэу егъасэ, ахэр зэхещэх. ЦIыфхэм афэлажьэзэ екIолIэкIэ зэфэмыдэхэр IофшIэным къыщегъотых. Общественнэ пшъэрылъыбэ егъэ­цакIэ. Тарихъыр къэлъагъо зыхъу­кIэ, хъугъэ-шIагъэхэм зафегъазэ. Исурэтхэр гурыIогъошIухэп, умыгуIэу уяплъын, авторыр зылъыхъу­рэр къэбгъотын фае.

Республикэм исурэтышIхэм я Союз итхьаматэу Елена Абакумовам зэхахьэм къыщиIуагъ А. Ле­гостаевым ихудожественнэ IофшIагъэ куоу зэригъэпсырэр. Диным зыфегъазэшъ, Тхьэмрэ цIыфымрэ язэпхыныгъэхэм сурэтхэмкIэ уахещэ.

МэфэкIхэм нэбгырабэ зэрахэ­лажьэрэм, уахътэм иджэмакъэ, гушIуагъор зэдэбгощыным фэшI узэгурыIоным имэхьанэ, нэмыкI­хэм афэгъэхьыгъэу А. Легостаевыр IупкIэу исурэтхэмкIэ къыддэгущыIэ.

— ЗэкIэ сисурэтхэр зы чIыпIэм къы­щызгъэлъагъохэу зыкIи къы­хэкIыгъэп. Адыгэ Республикэм ащ фэдэ амал къызэрэщысатыгъэм фэшI гъунэ имыIэу зэхэщакIохэм, музеим иIофышIэхэм сафэраз. – Сурэт 20 – 30 къэбгъэлъэгъонымрэ сурэт 70-рэ зы чIыпIэм къепхьылIэнымрэ лъэшэу зэфэшъхьафых.

Адыгеим культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, шIэныгъэлэжьхэу Мамый Руслъан, МэщфэшIу Нэдждэт, сурэтышI цIэрыIохэу Эдуард Овчаренкэр, СтIашъу Юрэ, Къуанэ Аслъан, студентхэм, искусствэр зышIогъэшIэгъонхэм гущыIэгъу тафэхъугъ. Лъэпкъхэр культурэм зэрэзэфищэхэрэр, Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар, Мыекъуапэ искусствэхэмкIэ яIофышIэхэр къэгъэлъэгъоным зэрэщызэIукIагъэхэм тигъэгу­шIуагъ. Министрэу Аулъэ Юрэ къызэри­Iуагъэу, музеим икъатитIумэ къэ­гъэлъэгъоныр мэзаем и 16-м нэс ащыкIощт. Лъэпкъ зэфэшъхьафхэр щызэIукIэщтых, искусствэм ибаиныгъэ къызэфаIотэщт.

Сурэтхэр музеим къыщытетхыгъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.