Студентхэм язэнэкъокъу

Урысыем физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ иIофтхьабзэу ГТО-м ишапхъэхэр игъэкъугъэнхэм афэгъэхьыгъэ зэнэкъокъухэр студентхэм яIэщтых.

ШэкIогъум и 8 — 10-м Адыгэ республикэ стадионым апшъэрэ еджапIэхэм ащеджэхэу илъэс 18 — 29-рэ зыныбжьхэр щызэIукIэщтых.

«IофшIэным, хэгъэгур къэу­хъумэгъэным сафэхьазыр» зыфиIорэ зэнэкъокъоу нахьыпэкIэ хэгъэгум щызэхащэщтыгъэм «ГТО-кIэ» еджэщтыгъэх. Ныб­жьыкIэхэм япсауныгъэ агъэпы­тэнымкIэ, спорт лъэпкъхэм яIэпэIэсэныгъэ къащагъэлъэгъонымкIэ, щыIэныгъэм зыфагъэ­хьазырынымкIэ ГТО-м мэхьэнэ ин иIагъ.

— Непэрэ студентхэр арых тинеущырэ мафэ лъызыгъэкIо­тэщтхэр, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьа­матэ игуадзэу Андрей Боро­диным. — ГТО-м хэхьэрэ зэнэ­къо­къухэр гъэшIэгъонэу зэхэт-
щэщтых. Спортым пIуныгъэ мэ­хьа­нэу иIэм зыкъегъэIэтыгъэным фэшI кIэлэеджакIохэр, студентхэр нахьыбэрэ зэдгъэнэ­къо­къущых.

Физкультурэм, спортым апыщагъэхэр зэхэщакIохэм стадионым рагъэблагъэх.