СтадионыкIэм щымэфэкIышхуагъ

Теуцожь районым игупчэу Пэнэжьыкъуае щагъэпсыгъэкIэ стадионышхом Адыгэ Республикэм ыныбжь илъэс 26-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкIышхор апэрэу щыхигъэунэфыкIыгъ. Лэжьыгъэм и Мафи ащ дагъэмэфэкIыгъ.

МэфэкI зэхэхьэшхом цIыф бэдэдэ къекIолIэгъагъ. Ахэтыгъэх ахэм лэжьакIохэр, культурэм иIофышIэхэр, спортсменхэр. Бэдэдэ хъущтыгъэхэр ныбжьыкIэхэр арых.

ЦIыф зэхэхьэшхор дахэу зэрищагъ лъэпкъ культурэм и Гупчэ ихудожественнэ пащэу Iэшъынэ Оксанэ. Апэ ар Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм район администрацием, народнэ депутатхэм ясовет ацIэкIэ республикэм имэфэкIкIэ къафэгушIуагъ, шIоу щыIэр къадэхъузэ, лъэпкъ пстэури зэкъошым фэдэу зэгурыIохэзэ зэдэпсэунхэу, тиреспубликэ, тирайон ящытхъоу непэ аIорэм хэхъоныгъэшIухэр фашIызэ, гъунэпкъакIэхэр аштэнхэу къафэхъохъугъ.

Ащ ыуж «Хыныгъу-2017-рэ» зыфиIорэм икIэуххэм цIыф зэхэхьэшхом къекIолIагъэхэр ащагъэгъозэнхэм фэшI сценэм къырагъэблагъэх район администрацием ипащэу Хьачмамыкъо Азэматрэ районым мэкъу-мэщымкIэ игъэIорышIапIэ ипащэу ХьэдэгъэлIэ Мэджыдэрэ.

— Адыгэ лъэпкъыр, тятэжъ пIашъэхэр ижъыкIэ къыщегъэжьагъэу зыфэбэнагъэхэу, зыкIэхъопсыщтыгъэхэ къэралыгъор тиIэ хъугъэ, ти Адыгэ Республикэ ыныбжь илъэс 26-рэ зэрэхъугъэм фэшI сыгу къыздеIэу сышъуфэгушIо. Тыбзэ тыфитэу, тибыракъ, ти

Конституцие гъэнэфагъэхэу, гуфит-шъхьафитэу, урыс къэралыгъошхом тыхэтэу тыпсэун, тылэжьэн тлъэкIэу зэрэхъугъэм тырэгушхо, — ипсэлъэ кIэкI къыщиIуагъ Хьачмамыкъом. — Непэ Адыгеим ихэхъоныгъэхэм зэкIэри ащыгъуаз. Тиреспубликэ и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратэ цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу къызэригъэуцурэр пстэуми ашIэ.

Тирайони мы аужырэ илъэс зытфыхым пэрытхэм ахэуцуагъ. Ащ фэшыхьат хыныгъошхом икIэуххэр республикэм зыщызэфахьысыжьхэкIэ, тэ тызхэхьэрэ ятIонэрэ зонэмкIэ апэрэ чIыпIэр тирайон къызэрэфагъэшъуашэрэр.

Тызхэт илъэсым гъэр дэигъэми, тичIыгулэжьхэм гъэхъэгъэшIухэр ашIыгъ. IофшIэкIэшIоу аIэкIэлъыр чIыопсым икъиныгъохэм апагъэуцужьызэ, лэжьыгъэшхо къахьыжьыгъ, республикэ зэIукIэм тищытхъу щарагъэIуагъ, апэрэчIыпIэр мыгъи къытфагъэшъошагъ.

Бжыхьэ лэжьыгъэ гектар 8055-р игъом, дэгъоу тимеханизаторхэм Iуахыжьыгъ, гектар телъытэу центнер 44,3-рэ къитхыжьыгъ, тихьамбархэм лэжьыгъэ тонн мин 36-рэ фэдиз ачIэтлъхьагъ. Мы лъэхъаным тичIыгулэжьхэм натрыфым, пынджым, тыгъэгъазэм яIухыжьын гъунэм нагъэсыгъ. Арышъ, зернэ лэжьыгъэм ибагъэ джыри дэгъоу къыхэхъонэу тэгугъэ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр! Джы хыныгъошхом кIэухэу фэхъугъэхэр зэфэтхьысыжьхэзэ, ащ гъэхъэгъэшIухэр щызышIыгъэхэм шъуащыдгъэгъозэн.

Пэрытхэр агъэшIуагъэх

Ащ ыуж ХьэдэгъэлIэ Мэджыдэ игъусэу хыныгъошхом илIыхъужъхэм афэгушIонхэу рагъэжьагъ.

Апэ сценэм къыдащэягъ пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Агрофирма «Возрождение» зыфиIорэм ипащэу Николай Гамага. Ащ гектар 517-у щыIуахыжьыгъэм изы гектар центнер 50,7-рэ къыщырахыжьыгъ, тонн 2623-рэ къыщахьыжьыгъ. Районым апэрэ чIыпIэр щызыубытыгъэ фирмэм район администрацием и Дипломрэ сомэ мин 20-рэ ратыгъ.

ЯтIонэрэ чIыпIэр зыубытыгъэр Кушъу Рэмэзанэ зипэщэ фирмэу «Синдика-Агрор» ары. Ащи администрацием и Дипломрэ сомэ мин 15-рэ фагъэшъошагъ. Ащ щыIуахыжьыгъэр гектар 1305-рэ, гектарым къырахыжьыгъэр центнер 50,5-рэ. ЗэпстэумкIи лэжьыгъэ тонн 6599-рэ къахьыжьыгъ.

Ящэнэрэ чIыпIэр зыфагъэшъошагъэр фирмэу «Агро-Мир» (ипащэр Александр Кренн). Гектар 580-рэ щыIуахыжьыгъ, гектарым центнер 49-рэ къыщырахыгъ, тонн 2842-рэ къыщахьыжьыгъ. ШIухьафтыныр сомэ минипшI.

Фермер хъызмэтшIапIэхэмкIэ зыбгъазэмэ, Уджыхъу Борисэ Iуихыжьыгъэ коц гектар 300-м изы гектар пэпчъ центнер 55-рэ къырихыгъ, ихьамбар тонн 1650-рэ чIилъхьагъ. ЯтIонэрэ хъугъэр «Гупс» зыфиIорэ фермер хъызмэтшIапIэу Уджыхъу Кемал зипащэр ары. Гектари 120-рэ Iуихыжьыгъ, гектарым центнер 50 къырихыгъ, тонн 600 къыIожьыгъ. Пщыкъуйхьаблэ щыщ бзылъфыгъэ хъупхъэу Хьакъуй Фатимэ ящэнэрэ хъугъэ. Ащ гектарым центнер 48-рэ къырихыгъ, тонн 288-рэ къыхьыжьыгъ. Ахэми ахъщэ шIухьафтынхэр аратыгъэх.

КомбайнерхэмкIэ анахьыбэ къэзыIожьи текIоныгъэр къыдэзыхыгъэр фермер хъызмэтшIапIэу «Парус» зыфиIорэм икомбайнерэу Шъхьэлэхъо Бислъан. Ащ икомбайнэу «ЛавердамкIэ» тонн 1869-рэ Iуихыжьыгъ, сомэ мин 15 шIухьафтынэу фашIыгъ.

ЗыфэгушIуагъэхэм журналистхэри ахэтыгъэх. Игъом, дэгъоу хыныгъо IофшIэнхэр ягъэзет нэкIубгъохэм къызэращагъэлъэгъуагъэм фэшI район гъэзетэу «Теучежские Вести» зыфиIорэм иколлектив сомэ минитфыкIэ хагъэунэфыкIыгъ. Джа Iоф дэдэм пае джащ фэдиз къыфагъэшъошагъ «Адыгэ макъэм» ижурналистэу Теуцожь районым щыIэу мы тхыгъэр къэзыгъэхьазырыгъэм.

ГъэхъэгъэшIухэм зэгъусэхэу къафэкIуагъэх

Аужырэ илъэсхэм Теуцожь районым хэхъоныгъэхэр зэришIыхэрэр мэкъу-мэщ закъор арэп. ЦIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэмкIэ, экономикэмкIэ, культурэмкIэ, медицинэмкIэ, спортымкIэ, инфраструктурэмкIэ, гъогухэм язытеткIэ лъэбэкъушIухэр ышIыхэзэ, ыпэ регъэхъу. Ахэм яIофышIэхэри ащыгъупшагъэхэп. Район администрацием ипащэу Хьачмамыкъо Азэматрэ народнэ депутатхэм я Совет итхьаматэу ПчыхьалIыкъо Аюбэрэ щытхъу тхылъхэр районым хьалэлэу фэлэжьэрэ купышхомэ аратыгъэх. Апэу сценэм къыдащэягъэр, Хьачмамыкъо Азэмат район администрацием и Щытхъу тхылъ зэритыгъэр, районым имызакъоу, зэрэ Адыгееу зэрэрыгушхохэрэр зэриIуагъэр, якIэлэпIугъэу, спортымкIэ мастерэу, самбэмкIэ Урысыеми, дунаими я Кубокхэр къызфагъэшъошагъэхэу, Урысыем ичемпионэу, Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу, мы илъэсым ишэкIогъу мазэ дунаим самбэмкIэ ичемпионатэу Шъачэ щыIэщтым хэлэжьэщтэу Хьатхъохъу Байзэт.

А мафэм спорт зэнэкъокъу гъэшIэгъонхэу стадионым щырекIокIыгъэхэм цIыфхэр ягуапэу яплъыгъэх. Пэнэжьыкъуаерэ Нэшъукъуаерэ ыкIи Аскъэлаерэ Гъобэкъуаерэ зэхэтхэу командэ зырыз зэхащи футбол зэдешIагъэх. ТекIуагъэхэр апэ зигугъу къэтшIыгъэхэр ары. Джащ фэдэу Пэнэжьыкъуае, Очэпщые ыкIи Аскъэлае япшъэшъэжъые командэхэр баскетбол зэдешIагъэх. Апэрэ чIыпIэр — пэнэжьыкъуаехэм, ятIонэрэр — аскъэлаехэм, ящэнэрэ чIыпIэр очэпщыехэм афагъэшъошагъэх.

МэфэкI зэхахьэр къагъэкIэрэкIагъ, къагъэбаигъ культурэм иIофышIэхэм концертэу къатыгъэм. Бэрэ Iэгу афытеуагъэх ансамблэу «Ошъутенэм» иорэдыIоу Даутэ Сусаннэ, пщынаоу ЕхъулIэ Мыхьамэт, орэдыIохэу Хъут Заремэ, Алина Доневам, лъэпкъ культурэм и Гупчэ иансамблэу «Орэд» зыфиIорэм хэтхэм.

Гум къинэжьыщтыр, бэрэ зигугъу ашIыжьыщтыр, районым физкультурэмрэ спортымрэкIэ и Комитет итхьаматэу Хьабэхъу Адамэ къызэриIуагъэу, икIэухым стадионыкIэм апэрэу щыIэгъэ мэшIоустхъор ары. Пчыхьэ кIахэ хъугъэу, шIункIыр Пэнэжьыкъуае къызышъхьарэхьэм, стадионыр къызэпэзыгъэнэфыжьыщтыгъэ электроостыгъэхэр къагъэкIуасэхи такъикъипшI фэдизырэ огур мэшIоустхъоу дафыехэрэм къызэпагъэшIэтыгъ. ЦIыфэу мэфэкIым ихэгъэунэфыкIын хэлэжьагъэхэм агухэм ар къарынэжьынэу дахэу зэхащагъ.

НЭХЭЕ Рэмэзан.