СПЧ-м икомиссие ипащэ правительствэм ипроект къыдыригъэштагъ

Граждан обществэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ ыкIи цIыфым ифитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Советэу УФ-м и Пре­зи­дент дэжь щызэхэщагъэм (СПЧ) экономикэ шъхьафитыныгъэмкIэ икомиссие ипащэу, Урысыем экономикэмкIэ ими­нистрагъэу Евгений Ясиным нахь гужъуагъэу пенсием кIонхэмкIэ правительствэм проектэу къахилъхьагъэм къы­дыригъэштагъ.

«Сэ къасIо сшIоигъу бэшIагъэу ащ фэдэ амалхэр зэ-рахьан зэрэфэягъэр. 1995-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу сэ ащ сегупшысэщтыгъ», — къыщиIуагъ ащ СПЧ-м зэхэсыгъоу бэрэскэжъыем иIагъэм.

«Мы лъэныкъомкIэ сэ правительствэм десэгъаштэ, ар лъэбэкъу тэрэзэу зэрэщытыр къасIо сшIоигъу. Пенсионерхэр нахьыбэ зэрэхъурэр, аныбжь елъытыгъэу лэжьэн зылъэкIыщтхэм япчъагъэ къызэреIыхырэр мытэрэзэу сэлъытэ», —хигъэунэфыкIыгъ ащ.

Советым ипащэу Михаил Фе­дотовым зэхэсыгъом агу къы­щигъэкIыжьыгъ Урысыем экономикэмкIэ иминистрэу Ясиныр 1995-рэ илъэсым зыщэтым, пенсием нахь гужъуагъэу кIонхэр къызыщыдэлъытэгъэ унашъо Урысыем и Пра­вительствэ зэриштэгъагъэр, я ХХI-рэ лIэшIэгъум ия 20-рэ илъэсхэм ащ техьанхэ зэрэ­фэя­гъэр.

СПЧ-м IофшIэным епхыгъэ фитыныгъэхэмкIэ икомиссие итхьаматэу, IофшIэнымкIэ Конфедерацием ипрезидентэу Борис Кравченкэм агу къы­гъэ­кIыжьыгъ нахь гужъуа­гъэу пен­сием кIонхэм ехьылIэгъэ правительствэ законопроектым профсоюзхэм зэрэдырамыгъаштэрэр, Советым хэтхэм мы Iофыгъом екIолIэкIэ зэфэшъхьафхэр зэрэфыряIэм къыхэкIэу СПЧ-м рекомендациехэр къаритышъуным зэреджэнджэшырэри
къыIуагъ.