Спортсмен, тренер анахь дэгъухэр

ШэнышIу зэрэхъугъэу, Адыгэ Республикэм испортсмен, тренер анахь дэгъухэр илъэсым икIэухым къых­ахых. Спортсменхэр аныбжьхэм ялъытыгъэу купитIоу гощыгъэх.

Бочков Родион.Адыгэ Республикэм физкульту­рэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет зэхахьэу щыкIуагъэм 2018-рэ илъэсым тиспортсменхэм, тренер­хэм ягъэхъагъэхэр зыщызэфахьысыжьыхэм, щыIэныгъэм илъэныкъуабэ къыщыдалъытагъ. Спорт­сменхэр зэнэкъокъухэу зыхэлэжьагъэхэр, медалэу къыдахыгъэхэр апэрэ Iофыгъохэм ахалъытагъэх.

Лъэшхэм анахь лъэшхэр

Зыныбжь икъугъэхэу нахьыжъхэм якуп хэтхэм спортсмени 10 къахахыгъ. ЗэкIэлъыкIохэу ацIэ­хэр къетэIох.

1. Алифиренко Александр —
спорт щэрыоныр.

2. Бочков Родион —
атлетикэ онтэгъур.

3. Даур Къадырбэч —
тхэквондо (ВТФ).

4. Дейко Ольга —
кушъхьэфэчъэ спортыр.

5. Евтушенко Александр —
кушъхьэфэчъэ спортыр.

6. Ермолина Елена —
атлетикэ псынкIэр.

7. Ошуркова Елизавета —
кушъхьэфэчъэ спортыр.

8. Серебрянская Ирина —
спорт щэрыоныр.

9. СтIашъу Мамыр —
кушъхьэфэчъэ спортыр.

10. Хьаткъо Инал —
къокIыпIэ шъхьэзэкъо зэIукIэгъухэр.

Ошуркова Елизавета.

Ягъэхъагъэхэр

А. Алифиренко — Урысыем иныбжьыкIэхэм я Спар­та-киадэ ятIонэрэ чIыпIэр, Урысыем изэ­нэкъокъу ятIонэрэ чIыпIэр, ду­наим изэнэкъокъу я 10-рэ чIы­пIэр къащыдихыгъ.

А. Евтушенко — Урысыем гъогогъуи 3 апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ, дунаим и Кубок я 3-рэ, дунаим изэнэкъокъу я 3-рэ чIыпIэхэр къащихьыгъэх.

М. СтIашъу — Урысыем апэрэ чIыпIэр 2, ятIонэрэр 3, Урысыем и Кубок 1 къыдихы-­
гъэх. Дунаим и Кубок я 3-рэ чIыпIэр къыщихьыгъ.

Е. Ошуркова — Урысыем и Кубок къыдихыгъ, Урысыем апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ.
И. Серебрянская — Урысыем я 4 — 5-рэ чIыпIэхэр къы­щихьыгъэх.

Р. Бочков — Урысыем и Кубок текIоныгъэр къыщыдихыгъ, ЮФО-м ичемпион, Урысыем я 2-рэ, дунаим я 3-рэ чIыпIэхэр къащихьыгъэх.

Къ. Даур — Урысыем и Кубок къыхьыгъ, Урысыем ичем­пион, командэм хэтэу дунаим дышъэ медалыр къыщихьыгъ.

Е. Ермолина — командэм хэтэу Урысыем апэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ, Урысыем я 4— 5-рэ чIыпIэхэр къыщыдихыгъэх, Урысыем и Кубок джэрзыр къы­щихьыгъ.

И. Хьаткъо — командэм хэтэу Урысыем ятIонэрэ чIыпIэр гъогогъуитIо къыщихьыгъ, командэм хэтэу Европэм и Кубок зыфэбанэм, тыжьыныр къыхьыгъ.

О. Дейко — Урысыем ты­жьы­ныр, джэрзыр къыщихьыгъэх.Хьаткъо Инал.

НыбжьыкIэхэр

1. Акопян Вардкез —
самбо.

2. Ахътао Дамир — къокIыпIэ шъхьэзэкъо зэIукIэгъухэр.

3. Горлов Артем — атлетикэ онтэгъур.

4. Дюбина Кристина — тхэквондо.

5. Журба Ирина — кушъхьэфэчъэ спортыр.

6. КIубэ Амир — кикбоксинг.

7. НакI Айдэмыр — самбо.

8. Тембот Ахьмэдхъан — шъхьафит бэнакIэр.

9. ЛIыIужъу Азмэт —самбо.

10. Шэкумэ Ахьмэд — шъхьафит бэнакIэр.

Ягъэхъагъэхэр

А. Тембот — Европэм, ныбжьыкIэхэм я Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къащихьыгъ.

Д. Ахътау — Европэм апэрэ, командэм хэтэу, Урысыем джэрзыр гъогогъуищэ къащихьыгъ, Урысыем и Кубок тыжьыныр къыщыдихыгъ.

В. Акопян — дунаим, Урысыем, ныбжьыкIэхэм я Спартакиадэ дышъэр къащихьыгъ.

А. КIубэ — Урысыем, дунаим дышъэр къащихьыгъ.

К. Дюбина — ныбжьыкIэхэм я Спартакиадэ дышъэр, Урысыем и Кубок, Урысыем изэнэ­къокъу джэрзыр къащихьыгъ.

А. Шэкум — Европэм ды­шъэр, Урысыем джэрзыр къащихьыгъ.

И. Журба — Урысыем я 5-рэ, Урысыем и Кубок ятфэ­нэрэ чIыпIэхэр къащихьыгъэх.

А. НакI — ныбжьыкIэхэм я Спартакиадэ тыжьыныр, хэгъэгум изэнэкъокъу джэрзыр къащихьыгъ.

А. Горлов — Урысыем ды­шъэр къыщыдихыгъ.

А. ЛIыIужъу — Урысыем иныбжьыкIэхэм я Спартакиадэ дышъэр къыщыди­хыгъ.

Тренерхэр

1. Алифиренко Сергей

2. Войнов Алексей

3. Голуб Никита

4. Гуляйченко Георгий

5. Джармэкъо Рустам

6. Есин Василий

7. Казаков Роман

8. Суханов Сергей

9. Хьакурынэ Дамир

10. Хьаткъо Ахьмэд.

ЕплъыкIэхэр

Адыгэ Республикэр спорт­сменхэм, тренерхэм яшIуагъэкIэ Урысыем имызакъоу, дунаим нахь цIэрыIо щэхъу. Атлетикэ псынкIэмкIэ, атлетикэ онтэгъумкIэ, бэнакIэхэмкIэ, фэшъхьаф­хэмкIи дышъэр, тыжьыныр, джэр­зыр къыдахыгъэх.

Дзюдомрэ самбэмрэкIэ тибэ­накIохэм нахьыпэкIэ дунаим гъэ­хъагъэу щашIыгъэм гушхоныгъэ къытхелъхьэ. 2018-рэ илъэсым тибэнакIохэм лъапсэу ашIыгъэр агъэпытэнэу, 2019 — 2020-рэ илъэсхэм медалыбэ къыда­хынэу тафэлъаIо.

Спорт командэхэр баскетболымкIэ, волейболымкIэ, гандболымкIэ, футболымкIэ тиIэх. Тре­нер IэпэIасэхэр республикэм ща­гъэсагъэх. Тикомандэхэм на­хьыбэрэ тагъэгушIонэу, респуб­ликэм ыцIэ спортышхом нахьышIоу щагъэIунэу афэтэIо.

Адыгеим спорт псэолъэ дэ­гъухэр иIэхэ хъугъэ, хэгъэгу зэ­нэ­къокъухэр гъэшIэгъонэу щэкIох. Ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Правительствэм, Парламентым физкультурэмрэ спортымрэ зя­гъэушъомбгъугъэнымкIэ Iофышхо агъэцакIэ. Тиспортсменхэм ямедальхэм ахагъэхъонэу афэтэIо.

ЕмтIылъ Нурбый.