Спортивнэ комплексыр къызэIуахыгъ

ДзюдомкIэ олимпийскэ резервым испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм епхыгъэ спорт комплексэу «Владимир Невзоровым» икъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ блэкIыгъэ шэмбэтым Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Мыщ хэлэжьэнэу республикэм къэкIуагъ ежь Владимир Невзоровыр — Кобл Якъубэ ыгъэсагъэу, СССР-м спортымкIэ изаслуженнэ мастерэу, СССР-м самбэмкIэ ичемпионэу, 1976-рэ илъэсым къалэу Монреаль щыкIогъэ Олимпиадэ джэгунхэм дзюдомкIэ текIоныгъэр къащыдэзыхыгъэ, дунаим ыкIи Европэм ячемпионэу щытыр. Джащ фэдэу хьэкIэ лъапIэхэм ахэтыгъэх дзюдомкIэ Европейскэ союзым и Президентэу, Урысыем дзюдомкIэ и Федерацие ивице-президентэу Сергей Соловейчик, Урысыем дзюдомкIэ и Федерацие игъэцэкIэкIо директорэу Валентин Хабировыр, Олимпиадэ джэгунхэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэр къащыдэзыхыгъэу, дзюдомкIэ Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Тао Хьасанбый.

Спорт комплексым икъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэр рамыгъажьэзэ, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат республикэм къэкIогъэ хьакIэхэм аIукIагъ. ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх АР-м ивице-премьерэу Сапый Вячеслав, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат, АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэ игуадзэу МэщлIэкъо Хьамид, Адыгеим физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат, Адыгеим дзюдомкIэ и Федерацие ипащэу Натхъо Инвер.

АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм пэублэ псалъэ къышIызэ, республикэр спорт шъолъырэу зэрэщытыр ыкIи дунаим щызэлъашIэрэ, я 20-рэ лIэшIэгъум итренер анахь дэгъоу къыхахыгъэ Кобл Якъубэ ишIуагъэкIэ самбэмрэ дзюдомрэкIэ институтым щытхъур къызэрилэжьыгъэр, спортсмен цIэрыIо пчъагъэ Адыгеим зэрэщагъэсагъэр къыхигъэщыгъ. Спортым, бэнэным алъэныкъокIэ ныбжьыкIэхэм гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэм, спортсмен цIэрыIохэм ялъагъо темыкIынхэм, ахэм щысэ атырахызэ лъэгэпIэ инхэм анэсынхэм афэшI непэ республикэ спортбазэ зэтегъэпсыхьагъэ зэриIэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.

— Владимир Невзоровым игъэхъагъэхэм тарэгушхо, ар тиреспубликэ зэрэщапIугъэр сыдигъуи тщыгъупшэрэп. Кобл Якъубэ ишIэжь дгъэлъэпIэныр, ащ къытфыщинэгъэ кIэным хэдгъэхъоныр типшъэрылъ шъхьаIэу сэлъытэ. Мы тренер цIэрыIом фэгъэхьыгъэ спорт зэнэкъокъухэр илъэс къэс тирегион щызэхэтэщэх, тапэкIи арэущтэу щытыщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Кобл Якъубэ фэдэ цIыфхэр, тренерхэр лIэшIэгъум зэ къызэрэхъухэрэр къыхигъэщыгъ нэужым гущыIэр зыштэгъэ Владимир Невзоровым. Спортымрэ наукэмрэ зэрэзэпхыгъэхэр, зыр щымыIэу адрэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэ зэримылъэкIыщтыр къыгурыIозэ зипэщэ институтым шIэныгъэм епхыгъэ кафедрэхэр Я. Коблым къыщызэIуихыгъагъэх. Ыгъэсэрэ спортсменхэр шIу ылъэгъущтыгъэх, лъэгэпIэ инхэм зэранэсыщтхэм сыдигъуи пылъыгъ, гъэхъэгъэшхо зышIын, чемпион хъун зылъэкIыщтыр нэбгыришъэ пчъагъэм ахилъэгъукIыщтыгъ. Ежь ныбжьыкIэхэри тренерым фэрэзагъэх, шъхьэкIафэ фашIыщтыгъ.

— Кобл Якъубэ сэркIэ ты, тренер, ныбджэгъу.

Ащ гъогоу къытигъэлъэгъугъэм тытемыкIэу джы къызнэсыгъэми тырэкIо, — къыIуагъ В. Невзоровым.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэхэр зэкIэ къэгущыIагъэх, дзюдом ылъэныкъокIэ республикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ амалэу щыIэхэр къыраIотыкIыгъэх, анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтхэр къагъэнэфагъэх. АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм спортым хэхъоныгъэхэр ышIынхэм ынаIэ зэрэтетым фэшI къыфэрэзагъэх. Адыгеим икIэлэ ныбжьыкIэхэм дэгъоу загъасэмэ, дзюдомкIэ къэралыгъом, дунаим ыкIи Олимпиадэм ячемпионхэр къахэкIынхэ зэралъэкIыщтхэр къаIуагъ.

Спорткомплексэу «Владимир Невзоровым» икъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм цIыфыбэ къекIолIагъ. Зигугъу къэтшIыгъэхэм анэмыкIэу, Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгеим и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар, министрэхэм я Кабинет хэтхэр ыкIи депутатхэр, спортым иветеранхэр, спортсменхэр, Мыекъуапэ щыпсэухэрэр.

— Тиспортсмен цIэрыIо ыцIэ зыхьырэ спорт комплексыкIэу къызэIутхырэм сыд фэдэрэ лъэныкъокIи мэхьанэшхо зэриIэм щэч хэлъэп. ПсэолъакIэу къызэIутхырэм республикэм чIыпIэшхо зэрэщиубытыщтым, — Тиспортсмен цIэрыIо ыцIэ зыхьырэ спорт комплексыкIэу къызэIутхырэм сыд фэдэрэ лъэныкъокIи мэхьанэшхо зэриIэм щэч хэлъэп. ПсэолъакIэу къызэIутхырэм республикэм чIыпIэшхо зэрэщиубытыщтым, мыщ зыщызгъасэхэрэм япчъагъэ зэрэбэщтым ыкIи текIоныгъэшхохэр къызщыдахырэ чIыпIэу зэрэщытыщтым сицыхьэ телъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и Къэралыгъо советникэу ТхьакIущынэ Аслъан, джащ фэдэу зэгурыIоныгъэ зыхэлъ командэм яшIуагъэкIэ спортым ылъэныкъокIэ социальнэ мэхьанэ зиIэ проект пчъагъэхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэхэ зэрэхъугъэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ, ащкIэ пстэуми ар афэрэзагъ. Нэужым В.Невзоровым гущыIэр ритызэ, щытхъур къэзылэжьыгъэ тичIыпIэгъу спортсмен цIэрыIом, я XX-рэ лIэшIэгъум имастер анахь лъэшхэм ащыщым, «Моцарт дзюдо» зыфиIорэ цIэр зыфаусыгъэм

Адыгеир зэрэрыгушхохэр хигъэунэфыкIыгъ.

— Спорт комплексым сэ сцIэ фэшъуусынэу зэришъухъухьагъэмкIэ «тхьашъуегъэпсэу» шъосэIо, — къыIуагъ Владимир Невзоровым. —

Мыщ фэдэ фыщытыкIэм сэркIэ мэхьанэшхо зэриIэм дакIоу, пшъэдэкIыжьышхо зэрэсхьырэри дэгъоу къызгурэIо. Сэ симызакъоу, къэралыгъом испортсмен цIэрыIуабэхэм яспорт гъэхъагъэхэм Мыекъуапэ пэублэ афэхъугъ. СызщапIугъэ къалэр дунаим идзюдоистхэм дэгъоу ашIэ, ащ къыхэкIыкIэ, Адыгеир дзюдомрэ самбэмрэ я «Меккэу» алъытэ. Мыщ къэкIонэу къезгъэблэгъагъ УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр. СикIэлэегъаджэу Кобл Якъубэ ыгъэпсыгъэ дзюдомкIэ мыекъопэ еджапIэм ищытхъу тапэкIи лъызгъэкIотэным амалэу сиIэр зэкIэ есхьылIэщт. Къэралыгъом щыцIэрыIо хъущт спортсменхэр комплексыкIэм щагъэсэнхэу сыщэгугъы. Урысыем дзюдомкIэ и Федерацие ивице-президентэу Сергей Соловейчик шIуфэс гущыIэхэмкIэ къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъэзагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, физическэ культурэм ыкIи спортым хэхъоныгъэхэр ашIынхэм спорт комплексыкIэр фэIорышIэщт. Джащ фэдэу дзюдомкIэ тичемпионхэм ацIэ-алъэкъуацIэхэр зыдэт «дышъэ плакеткэр» еджапIэм шIухьафтынэу къыфишIыгъ.

Нэужым лентэ плъыжьыр зэпаупкIи, мэфэкI шIыкIэм тетэу псэуалъэр къызэIуахыгъ. Республикэм ипащэ, хьакIэхэм ар къаплъыхьагъ, Олимпиадэ джэгунхэм хагъэунэфыкIырэ чIыпIэр къащыдэзыхыгъэ Емыж Арамбый ыгъэсэрэ спортсмен-дзюдоистхэм яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ.

Спорткомплексыр аужырэ шапхъэхэм адиштэу зэтегъэпсыхьагъ, спортзал шъхьаIэм квадратнэ метрэ 512-рэ илъ, нэмыкI лъэныкъохэри къыдыхэлъытагъэх. ДзюдомкIэ еджапIэм ипащэу КIуае Хьазрэт къызэриIуагъэмкIэ, мазэм къыкIоцI нэбгырэ мини 6 фэдизмэ мыщ зыщагъэсэн алъэкIыщт.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.