«Спартак» пащэм лъэхъу

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм я 12-рэ ешIэ­гъухэр яIагъэх. ЗэIукIэгъухэм якIэуххэр зэтэгъапшэх.

ЕшIэгъухэр

«Урал» — «Уфа» — 1:1, «Арсенал» — «Оренбург» — 2:2, «Ростов» — «Анжи» — 1:0, «Енисей» — «Локомотив» — 0:3, «Ахмат» — «Динамо» — 0:0, ЦСКА — «Краснодар» — 1:2, «Крылья Советов» — «Зенит» — 0:1, «Рубин» — «Спартак» — 1:1.
«Зенит» я 9-рэ текIоныгъэр къыдихыгъ, апэрэ чIыпIэм фэбанэ. «Краснодар» Москва щешIи, ЦСКА-м текIуагъ. Ари ыкIи Кларсен къэлапчъэм Iэгуаор да­дзагъ. «Спартак» тренер шъхьаIэ иIэгоп. Аужырэ мафэхэм В. Карпиным, О. Кононовым ацIэхэр къы­раIохэми, зэлъашIэрэ командэм пащэ фашIыщтыр къэшIэгъуае. «Спартак» итренерхэр бэрэ зэ­рэзэблахъухэрэм уигъэгумэкIынэу щыт. «Краснодар» медальхэм афэбанэ. Тренер шъхьаIэу М. Мусаевым къызэрэтиIуагъэу, ешIэгъу пэпчъ текIоныгъэр къыщыдихыным командэр ишъыпкъэу пылъ.

«Енисей» иIофхэр дэгъухэп, апшъэрэ купым къызэрэхэнэ­жьыщт шIыкIэр къыгъотыщтми тшIэрэп.

ЧIыпIэхэр

1. «Зенит» — 28
2. «Краснодар» — 22
3. «Локомотив» — 21
4. «Ростов» — 21
5. ЦСКА — 19
6. «Спартак» — 19
7. «Рубин» — 19
8. «Оренбург» — 16
9. «Ахмат» — 16
10. «Арсенал» — 14
11. «Динамо» — 14
12. «Урал» — 13
13. «Крылья Советов» — 11
14. «Уфа» — 11
15. «Анжи» — 10
16. «Енисей» — 6.
Я 13-рэ зэIукIэгъухэр
03.11
«Локомотив» — «Арсенал»
«Динамо» — ЦСКА
04.11
«Зенит» — «Ахмат»
«Краснодар» — «Ростов»
«Спартак» — «Урал»
05.11
«Оренбург» — «Рубин»
«Уфа» — «Крылья Советов»
«Анжи» — «Енисей».