«Спартак» зэблихъурэр бащэ

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм ящэнэрэ ешIэгъухэр яIагъэх.

ЗэIукIэгъухэр
«Динамо» — «Урал» — 2:0, «Уфа» — «Крылья Советов» — 2:1, «Тамбов» — «Спартак» — 2:0, «Краснодар» — «Шъачэ» — 3:0, «Оренбург» — «Зенит» — 0:2, «Арсенал» — «Ростов» — 2:3, ЦСКА – «Локомотив» — 1:0, «Рубин» — «Ахмат» — 1:0.

Хэт тыдэ щыIа?

1. «Зенит» — 9
2. «Ростов» — 7
3. «Рубин» — 7
4. «Краснодар» — 6
5. «Урал» — 6
6. ЦСКА – 6
7. «Динамо» — 4
8. «Арсенал» — 4
9. «Локомотив» — 4
10. «Спартак» — 4
11. «Уфа» — 3
12. «Тамбов» — 3
13. «Ахмат» — 3
14. «Крылья Советов» — 3
15. «Оренбург» — 0
16. «Шъачэ» — 0.

Я 4-рэ ешIэгъухэр

03.08
«Урал» — «Ростов»
«Крылья Советов» — «Локомотив»
«Спартак» — «Динамо»
«Зенит» — «Краснодар»
04.08
«Тамбов» — «Арсенал»
«Рубин» — ЦСКА
«Шъачэ» — «Уфа»
05.08
«Ахмат» — «Оренбург»

Апшъэрэ купым хэт командэхэм ешIэкIэ дэгъу къагъэлъагъо. «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Спартак», «Ростов», «Динамо», нэмыкIхэри Европэм икубокхэм афэбэнэнхэм фэшI апэрэ чIыпIэхэм якъыдэхын пы­лъых.

«Краснодар» зэхъокIыныгъэу фэхъугъэр макIэп, кIэу ашта­гъэхэм тагъэгугъэ. «Спартак» иIофхэм къарыкIощтыр къэшIэ­гъуае. Аужырэ илъэс 11-м тренер шъхьэIэ 11 командэм щызэбла­хъугъ. Футболым хэшIыкI фызиIэ Олег Кононовыр иIэнатIэ Iуа­гъэкIынэу къэбархэр зэхэтэхых. ЗэлъашIэрэ ешIакIоу, илъэсыбэрэ «Спартак» хэтыгъэ Андрей Тихоновым къызэриIуагъэу, ешIэкIуи 7 бэмышIэу «Спартак» хагъэ­кIыгъ. ЗэхъокIыныгъэхэм ахэтэу ар шIэхэу ылъэ теуцожьын ымы­лъэкIыщтэу А. Тихоновым елъы­тэ. Тренер шъхьаIэу командэм фашIы ашIоигъомэ ащыщ Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Станислав Черчесовыр.