Социальнэ пшъэрылъхэр агъэцэкIагъэх

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэращагъ ащ и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ игуадзэу Шъэо Аскэррэ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.
Зэхэсыгъом ипэублэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэр (Хэбзэгъэуцу ЗэIукIэр) зызэхащагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ медиазэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэм адиштэу текIоныгъэ ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм афэгушIуагъэх, ахъщэ шIухьафтынхэр аратыгъэх. Апэрэ степень зиIэ Дипломыр ыкIи ахъщэ шIухьафтын фагъэшъошагъ зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэу телевидениеу «Адыгеим» тематикэ къэтынхэмкIэ икъулыкъу ипащэу Тэу Замирэ. ЯтIонэрэ чIыпIэр ыубытыгъ гъэзетэу «Красное знамя» зыфиIорэм иредактор шъхьаIэу Виктория Виятик. Республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» иредактор шъхьаIэ игуадзэу МэщлIэкъо Саидэ иIофшIагъэ жюрим осэшIу къыфишIыгъ, ящэнэрэ степень зиIэ Дипломрэ ахъщэ шIухьафтынрэ АР-м и Парламент и Тхьаматэ къыритыжьыгъэх. Джащ фэдэу ящэнэрэ чIыпIэр зэдагощыгъ телевидениеу «Адыгеим» икорреспондентэу Валерия Врубельрэ гъэзетэу «Майкопские новости» зыфиIорэм иобозревателэу Александр Данильченкэмрэ.

Апэрэ Iофыгъоу къэзэрэугъоигъэхэр зытегущыIагъэхэр АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм 2017-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэр ары. Владимир Нарожнэм къызэриIуагъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым республикэмкIэ анахь мэхьанэшхо зиIэ политическэ хъугъэ-шIагъэу щытыгъэр КъумпIыл Мурат Адыгеим и ЛIышъхьэу зэрэхадзыгъэр ары. Джащ фэдэу социальнэ пшъэрылъхэр гъэцэкIэгъэнхэм, цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм, сабыищ е нахьыбэ зиIэ унагъохэм IэпыIэгъу афэхъугъэным, псауныгъэм, гъэсэныгъэм, чIыгу ыкIи мылъку зэфыщытыкIэхэм, зекIоным, нэмыкI лъэныкъохэм япхыгъэ Iофыгъохэр зэшIохыгъэнхэм депутатхэм анаIэ тырагъэтыгъ. 2017-рэ илъэсым АР-м и Парламент зэхэсыгъо 15 иIагъ, Iофыгъо 231-мэ ащахэплъагъэх, унэшъо 251-рэ ыкIи хэбзэгъэуцугъэ 91-рэ аштагъэх. Бюджет-финанс политикэм ыкIи республикэм экономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, къэралыгъо гъэIорышIэным ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным япхыгъэ Iофыгъохэм депутатхэм мэхьанэшхо аратыгъ, закъыфэзыгъэзэгъэ цIыфхэм, хэдзакIохэм ягумэкIыгъохэр игъом зэхэфыгъэнхэми яшъыпкъэу дэлэжьагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ гущыIэр зештэм, блэкIыгъэ илъэсым АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм щытхъу хэлъэу ипшъэрылъхэр зэригъэцэкIагъэр, депутатхэм яIофшIэн нахь зэрагъэлъэшыгъэр игуапэу къыхигъэщыгъ. АщкIэ Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм фэрэзагъ.

— Республикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм зэхащэрэ Iофтхьабзэхэм, цIыф зэхахьэхэм депутатхэр зэрэхэлажьэхэрэм мэхьанэшхо иI. ТиIофшIэн зэIухыгъэу, шIуагъэ къытэу дгъэпсын фае. Пстэуми анахь шъхьаIэр тицIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным тыфэбэнэныр ары, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Повесткэм итыгъэ я 2 — 5-рэ Iофыгъохэр зыфэгъэхьыгъагъэхэр Долэ Долэтбый Адыгеим финансхэмкIэ иминистрэу, Олег Топоровыр АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу, Мырзэ Джанбэч республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу, Юрий Петровыр Адыгеим мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу гъэнэфэгъэнхэмкIэ АР-м и ЛIышъхьэ дегъэштэгъэныр ары. Депутатхэм шъхьэихыгъэ шIыкIэм тетэу амакъэ атыгъ ыкIи мы IэнатIэхэм аIухьанхэмкIэ республикэм ипащэ къыгъэлъэгъуагъэхэм зэкIэми адырагъэштагъ.

— Министрэхэр яIэнатIэхэм зэраIухьэхэрэм фэгъэхьыгъэ унашъохэм непэ сакIэтхэщт. Гухэлъэу яIэхэр, пшъэрылъэу зыфагъэуцужьыхэрэр тапэкIи щыIэныгъэм щыпхыращынхэ амал яIэ зэрэхъугъэм дакIоу, пшъэдэкIыжьышхо зэрахьыщтыри мыхэм дэгъоу къагурыIон фае. Министрэхэм я Кабинет шIуагъэ къытэу Iоф ышIэным цIыфхэр щэгугъых, арышъ, цыхьэу къышъуфашIырэр къэжъугъэшъыпкъэжьыным шъупылъын фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

«Правительственнэ сыхьатым» къыдыхэлъытагъэу къэралыгъо программэу «Культурэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэр» зыфиIоу 2014 — 2020-рэ илъэсхэм ателъытагъэр зэрагъэцакIэрэм къытегущыIагъ министрэу Аулъэ Юрэ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, 2017-рэ илъэсым программэм игъэцэкIэн сомэ миллион 523,6-рэ пэIуагъэхьанэу щытыгъ, ащ щыщэу процент 98,9-р гъэфедагъэ хъугъэ. Республикэм итворческэ купхэм, сэнаущыгъэ зыхэлъ ныбжьыкIэхэм, дунэе, шъолъыр ыкIи чIыпIэ мэхьанэ зиIэ фестивальхэм, къэгъэлъэгъонхэм, нэмыкI лъэныкъохэми мылъкур апаIуагъэхьагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъ.