Сомэ миллион 700 пэIуагъэхьащт

2017-рэ илъэсым энергэобъектхэм яшIын, ягъэцэкIэжьын ыкIи техническэу зэтегъэпсыхьэжьыгъэнхэм сомэ миллион 700 апэIуагъэхьанэу Iахьзэхэлъ обществэу «Кубаньэнерго» зыфиIорэм икъутамэу Адыгеим щыIэм рихъу­хьагъ.

Киловатти 110-рэ зыкIочIэ подстанциеу «Северная» зыфиIорэр фэди 1,5-кIэ нахь лъэш ашIынэу энергетикхэм икIэрыкIэу зэтырагъэпсыхьажьыщт. Ащ пае киловатт 80 акIуачIэу трансформа­торитIу агъэуцущт.

Мыекъуапэ ипромышленнэ шъо­лъыр токыр IэкIэзгъэхьэрэ подстанциеу мыр щыт. РедукторышI заводыр, кIэп­сэшI фабрикэр ыкIи къоджэ псэупIи 6-мэ адэс нэбгырэ мини 4-р мыщ епхы­гъэх.

Джащ фэдэу станицэу Ханскэм электри­чествэр зэрыкIорэ линиер гъучI-бетон пкъэухэм анэсыжьэу зэблахъущтых.

КIочIэ ин къэзытырэ трансформаторнэ подстанциеу «Центральная» зыфиIорэм (500кВ) епхыгъэ подстанцие цIыкIухэм релейнэ ухъумэнхэр, автоматикэр ахагъэуцощтых.

— Мы илъэсым ибжыхьэ ыкIэм нэс кIочIэ ин къэзытырэ подстанциеу «Хьа­джэхъум» изэтегъэпсыхьажьынэу 2016-рэ илъэсым едгъэжьагъэр тыухыщт. Республикэм и къушъхьэ-зекIо чIыпIэхэм заушъомбгъунымкIэ энергокIочIэ гъэтIы­лъыгъэ ащ къытыщт, — еIо «Адыгэ электрическэ сетьхэм» ятхьаматэу Юрий Хомиченкэм.