Сомэ миллион 20-м ехъу джыри къафыхагъэкIыгъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат иунашъокIэ илъэсыкIэ еджэ­гъум еджапIэхэр фэгъэхьазырыгъэнхэм пэIуагъэхьанэу республикэ бюджетым джыри сомэ миллион 20-м ехъу къыхагъэкIыгъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: Адыгэ Респуб­ликэм иминистрэхэм я Кабинет бэмы­шIэу иIэгъэ зэIукIэм еджапIэхэм ягъэцэкIэжьын ары анахьэу анаIэ зыщытырагъэтыгъэр. Джащыгъум республикэм и ЛIышъхьэ къыкIигъэтхъыгъагъ еджапIэхэм ягъэцэкIэжьын пэIухьащт ахъщэр ны-тыхэм къаIахы зэрэмыхъущтыр ыкIи къыIогъагъ республикэмрэ муниципалитетхэмрэ ябюджетхэм ахэм апэIухьащт ахъщэр къазэрахагъэкIыщтыр.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иуна­шъо тетэу республикэ бюджетым субсидие фэдэу къыхагъэкIыгъэ ахъщэу муниципалитетхэм аIэкIагъэхьагъэр зыпэIухьащтыр еджапIэхэм яунашъхьэ­хэм, гъэфэбапIэм ягъэцэкIэжьын, зыщыпщэрыхьэхэрэ чIыпIэхэм яоборудование зэблэхъугъэныр ыкIи нэмыкIхэр ары.

«IофшIэнхэр зэрагъэцакIэхэрэм, ассигнованиехэу муниципалитетхэм афатIупщыгъэхэр кIаугъуаезэ зэрагъэ­федэхэрэм пхъа­шэу лъыплъэгъэным мэхьанэ­шхо иIэу щыт. Ащ дакIоу пIалъэ­хэу афагъэнэфагъэхэми аблэмыкIынхэр анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъохэм ащыщ — илъэсыкIэ еджэгъур амыублэзэ еджапIэхэр зэкIэ хьазырынхэ фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.