Сомэ миллионым ехъу пэIуагъэхьагъ

Iахьзэхэлъ обществэу «Кубаньэнерго» икъутамэу Адыгэ электрическэ сетьхэм 2017-рэ илъэсыр къызихьагъэм къыщегъэжьагъэу фэгъэкIотэныгъэ зиIэ купым хэхьэрэ цIыфхэм электроэнергиер аIэкIэгъэхьэгъэнымкIэ зыпашIэн алъэкIыщт объектхэр агъэпсыгъэх ыкIи гъэцэкIэжьынышхохэр арашIылIагъэх. А IофшIэнхэм сомэ миллион 62,5-рэ апэIухьагъ.

Мы купым хахьэхэрэм апае токым кIуачIэу иIэм хагъэхъоным фэшI джырэ лъэхъаным диштэрэ объект 39-рэ энергетикхэм агъэпсыгъ. Ащ къыхеубытэх: зыпкъ итэу токыр аIэкIэгъэхьэгъэныр, шыблэм щыухъумэгъэнхэр, къахэщыгъэу жьым хэт ыкIи кабельнэ линиехэр.

Энергиер къэзытырэ оборудованиякIэхэр Апшеронскэ, Джэджэ, Шытхьэлэ, Кощхьэблэ, Мыекъопэ, Красногвардейскэ районхэм якъоджэ псэупIэхэм, Мыекъуапэ хэхьэрэ къутырхэм адагъэуцуагъэх.

Адыгэ электрическэ сетьхэм япащэу Юрий Хомиченкэм къызэриIуагъэмкIэ, фэдэ купым техническэу зыпашIэнымкIэ е къаIэкIэхьэрэ токым ыкIуачIэ хагъэхъонэу фаехэмэ лъэIур зэратыщт шIыкIэр нахь къызэрыкIо ашIыгъ. ЦIыфхэм яфэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ гупчэм зызэрэфагъазэщтыгъэри, письмэкIэ зэрагъэхьыщтыгъэри къэнэжьыгъэх. Ащ дакIоу джы Интернетыр зыгъэфедэхэрэм яунэе кабинеткIэ «Кубаньэнергэм» исайтэу www.kubanenergo.ru ихьэнхэшъ, ратхэн алъэкIыщт.