Сомэ миллиони 9 фэдиз Адыгеим къыIэкIэхьагъ

2019-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу лъэпкъ проектэу «Демографием» къыдыхэлъытагъэу «ЛIэуж нахьыжъ» зыфиIорэр Адыгеим щагъэцакIэ. Ар зэшIохыгъэ зэрэхъурэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ынаIэ тет.

— «Демография» зыфиIорэ лъэпкъ проектым къыдыхэлъытагъэу зыныбжь хэкIотагъэхэ цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным, IэпыIэгъу ядгъэгъотыным афэгъэхьыгъэхэ Iофыгъохэм анахьэу тынаIэ атетэгъэты. Тинахьыжъхэм псауныгъэ пытэ яIэнэу тыфай. Типшъэ­рылъ шъхьаIэр зыныбжь хэкIотагъэхэм щыIэкIэшIу яIэнымкIэ, ягъашIэ нахьыбэ хъунымкIэ амал пстэури ядгъэ­гъотыныр ары, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Мы уахътэм гериатрическэ къулыкъум изэхэщэн Iоф дашIэ. Илъэс 60-м къехъугъэ нэжъ-Iужъхэу къоджэ-псэупIэхэм ащыпсэухэрэр медицинэ учреждениехэм аращэлIэнхэм фэIорышIэщт хэушъхьафыкIыгъэ транспорти 10 республикэм къызIэкIигъэ­хьагъ. Федеральнэ проектэу «ЛIэуж нахьыжъ» зыфиIо­рэм къыдыхэлъытагъэу пенсием кIонхэу щытхэм гъэсэныгъэ тедзэ арагъэгъотыным фытегъэ­псыхьагъэхэ егъэджэнхэр зэхащэх.

Мы Iофтхьабзэхэм ягъэцэкIэн Адыгеим щырагъэжьагъ. Зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъэм къыды­хэлъытагъэу Iофыгъом пэ­Iуагъэхьащт сомэ миллиони 9 фэдиз федеральнэ бюджетым къытIупщыгъ, республикэми имылъку хелъхьэ. Мыщ ишIуагъэкIэ илъэсым ыкIэм нэс нэбгыри 130-рэ фэдиз рагъэ­джэщт. Мы уахътэм ехъулIэу нэбгыри 8 проектым хэлэжьагъэх.

Проектым ишIуагъэкIэ федеральнэ мылъкур къызфагъэфедэзэ пенсием нэсыгъэхэ цIыфхэм шIэныгъэхэу аIэкIэлъхэр лъэныкъо зэфэшъхьафхэм ащагъэфедэнхэ амал яIэщт. Ащ фэдэ сэнэхьат 60-м ехъу проектым хэхьэ.

Пенсием нэсыгъэу, шIоигъоныгъэ зиIэ пстэуми егъэджэнхэр акIунхэ алъэкIыщт. Сэнэхьатэу къыхахыгъэм елъытыгъэу егъэ­джэн курсхэр сыхьат 16-м къы­щегъэжьагъэу мэзищым нэсых. Проектым хэлэжьэнхэу гухэлъ зиIэхэр цIыфхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр языгъэгъотырэ Гупчэм е районхэм ыкIи къалэхэм ащыIэ гупчэхэм якIолIэнхэ фае.

Сэнэхьатхэм языфэгъэхьазырын гъэсэныгъэм иорганизациехэу фэгъэзагъэхэм егъэджэнхэр ащыкIощтых. Электроннэ шIыкIэм тетэу е Iудзыгъэу егъэ­джэнхэр зэхащэнхэри къыдалъы­тэх.

ЦIыфхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэнхэм фэгъэзэгъэ къэралыгъо къулыкъум Адыгеим­кIэ и ГъэIорышIапIэ къызэритырэмкIэ, проектым къыдыхэлъытагъэхэ Iофтхьабзэхэр шъо­лъырым зэрифэшъуашэу щызэхащэх. Ахэр гъэцэкIэгъэнхэм пае гъогу картэу «Обеспечение сохранения и развития занятости граждан предпенсионного возраста в Республике Адыгея на 2019 — 2021 годы» зыфи­Iорэр республикэм щаштагъ.