Сомэ миллиони 4 пэIуагъэхьащт

Волонтерствэм IэпыIэгъу фэхъугъэным фытегъэпсыхьэгъэ къэралыгъо зэнэкъокъоу «Регион добрых дел» зыфиIорэм Адыгеим текIоныгъэр къыщыдихыгъ ыкIи грантэу сомэ миллиони 4 къыфагъэшъошагъ.

Адыгэ Республикэм игуфа­кIохэм яресурснэ гупчэ мы илъэсым хэхъоныгъэхэр ышIынхэм мылъкур пэIуагъэхьащт, ащ ишIуагъэкIэ волонтер движе­нием хэтхэм япчъагъэ нахьы-
бэ хъущт.

— Волонтерхэм япчъагъэ хэпшIыкIэу республикэм на­хьыбэ щыхъугъ. Мы движением хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, гу­хэлъ гъэнэфагъэ зиIэхэ цIыф­хэр къыхэгъэщыгъэнхэм ыкIи IэпыIэгъу афэхъугъэным фытегъэпсы­хьагъэхэ социальнэ «лифтхэр» зэхэщэгъэнхэм тапэкIи Iоф дэ­тшIэщт. Гуфа­кIохэр ныбжьыкIэ закъохэр арэп, шIу зышIэ зышIоигъо пстэ­уми волонтер дви­жениер афы­зэIухыгъ, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ кIэлэцIыкIухэм ыкIи ныбжьыкIэхэм япIун епхыгъэ къэралыгъо политикэр гъэцэ-кIэ­гъэнымкIэ гъэIорышIапIэм къы­зэрэщаIуагъэмкIэ, ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ Гупчэм икъутамэхэр зэкIэ муници­палитетхэм къащызэIуахыгъэх. Координатор 15-мэ ыпкIэ хэмылъэу волонтерхэм Iоф адашIэ.

Непэрэ мафэм ехъулIэу Адыге­им студент ыкIи волонтер объединении 131-рэ ща­гъэпсыгъ, ахэм нэбгырэ ми­нищым ехъу къызэлъаубыты. IэпыIэгъу зищыкIэгъэ пстэуми ахэм яшIуагъэ арагъэкIы.

Волонтерствэм хэхъоныгъэ­хэр ышIынхэм ыкIи ащ IэпыIэгъу фэхъугъэным фэIорышIэ республикэ проектэу «Социальная активность» зыфиIорэр. Мы илъэсым телъытагъэу ащ епхыгъэ IофшIэныр лъагъэкIотэщт, джащ фэдэу кIэлэцIыкIухэм ыкIи ныбжьыкIэхэм ягухэлъхэр, проектхэр щыIэныгъэм щыпхыращынхэ амал яIэным пае ахэр зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм ах­элэжьэнхэу агъэнафэ.