Сомэ миллиони 104-м ехъу пэIуагъэхьащт

Адыгеим мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, федеральнэ программэу «Къоджэ псэупIэхэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ ашIыныр» зыфиIорэм республикэр зэрэхэлажьэрэм нахь зиушъомбгъун амал щыIэ хъугъэ.

Мыщ игъэцэкIэн пэIухьэрэ ахъщэм зэрэхагъэхъуагъэм ишIуагъэкIэ, къихьащт илъэсым шъолъырым къыIэкIэхьащт мылъкум процент 43-рэ къыхэхъощт ыкIи зэкIэмкIи сомэ миллиони 104,1-м нэсыщт. Мы илъэсым ар сомэ миллион 58,5-рэ зэрэхъущтыгъэр.

— БлэкIыгъэ илъэсми, мыгъи Адыгеим мы программэр зэрифэшъуашэу ыгъэцэкIагъ, ащкIэ Къыблэ федеральнэ шъолъырым пэрытныгъэ щызыIыгъхэм ащыщ хъугъэ. Республикэм ипшъэрылъхэр дэгъоу зэригъэцэкIагъэхэм ишIуагъэкIэ 2018-рэ илъэсым телъытагъэу УФ-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къытIупщырэ къэралыгъо IэпыIэгъум хэпшIыкIэу хэхъуагъ, — къыщаIуагъ шъолъыр министерствэм.

Къэралыгъо программэм къыдыхэлъытагъэу къихьащт илъэсым Кощхьэблэ районым ит къуаджэу Фэдз культурэм и Унэ ашIынэу щырагъэжьэщт, ащ сомэ миллион 50 фэдиз пэIуагъэхьанэу агъэнафэ.

Джащ фэдэу мы программэм игъэцэкIэн ишIуагъэкIэ непэрэ мафэм ехъулIэу республикэм ит къоджэ псэупIи 3-мэ гъэстыныпхъэ шхъуантIэр аращалIэ — Мыекъопэ районым ит станицэу Абадзехскэм, Шэуджэн районым икъуаджэу Пщыжъхьаблэ ыкIи Кощхьэблэ районымкIэ къутырэу Кармалино-Гидроицкэм. Илъэсым ыкIэм нэс псэупIи 7-мэ зашъохэрэ псыр аращэлIэщт.

Мыекъопэ районым икъутырэу Причтовскэм фельдшер-мамыку IэзапIэ, Шэуджэн районымкIэ ХьапакIэм икъутыр гурыт еджапIэ ыкIи мы муниципалитет дэдэм ипсэупIэу Тихоновым физкультурнэ-спорт парк цIыкIу ащашIых. Программэм къыдыхэлъытагъэу агропромышленнэ комплексым, гъэсэныгъэм ыкIи псауныгъэр къэухъумэгъэным яIофышIэ нэбгырэ 14-мэ (яунагъохэм) псэупIэ сертификатхэр аратыщтых.

Къуаджэм къэралыгъо IэпыIэгъу егъэгъотыгъэным ипрограммэ гъэцэкIэгъэнымкIэ федеральнэ гупчэм, республикэ ыкIи чIыпIэ бюджетхэм къахахыгъэ сомэ миллион 96,3-рэ мы илъэсым агъэфедагъэ хъущт.

(Тикорр.).