Сомэ миллиони 10 къыфатIупщыщт

2018-рэ илъэсым кинозалхэр агъэцэкIэжьынхэмкIэ кином и Фонд къэралыгъо ахъщэ IэпыIэгъоу сомэ миллиони 10 Адыгеим къыфитIупщыщт.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ къызэритыгъэмкIэ, культурэм имуниципальнэ учреждении 2-у Красногвардейскэ ыкIи Кощхьэблэ районхэм ащыIэхэр техническэу зэтырагъэпсыхьанхэм а мылъкур пэIуагъэхьащт.

«Джащ фэдэу 2021-рэ илъэсыр екIыфэ кином и Фонд иамалкIэ агъэцэкIэжьыгъэхэ кинотеатрэхэм илъэсым имэзищ пэпчъ къагъэлъэгъохэрэ фильмэхэм япроцент 50-р тэ тикъэралыгъо къыщыдэгъэкIыгъэнхэу щыт. Ахэр 2D ыкIи 3D шапхъэхэм атет фильмэх», — къыщаIуагъ Гупчэм кинопрокатымкIэ иотдел.

Муниципальнэ кинозалхэр гъэкIэжьыгъэнхэмкIэ зекIорэ программэм ишIуагъэкIэ 2016 — 2017-рэ илъэсхэм районищмэ IэпыIэгъу афэхъугъэх: Мыекъопэ ыкIи Джэджэ районхэм IофшIэнхэр ащаухыгъэх, Адыгэкъалэ джы щаублэщт.

2016-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу мы уахътэм нэс районхэм ащыIэ кинозалхэр агъэцэкIэжьынхэм фэшI пстэумкIи сомэ миллион 25-рэ Адыгеим къыIэкIэхьагъ.

(Тикорр.).