Сирием къикIыжьыхэрэм яIофхэм атегущыIагъэх

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Тэхъутэмыкъое районымкIэ къуаджэу Пэнэхэс щыпсэухэрэ нахьыжъхэм: ЛIыф Аскэр, Бастэ Мэджыдэ ыкIи ефэндэу Джарымэ Шахьмэт зэIукIэгъу адыриIагъ. Къуаджэм изэтегъэпсыхьан ыкIи социальнэ мэхьанэ зиIэ проект заулэмэ язэшIохын ахэр атегущыIагъэх.

Чылэм иIофхэм язэшIохын фэгъэзагъэхэм къуаджэм изэтегъэпсыхьанкIэ, гъэпсэфыпIэ шъолъырхэр, кIэлэцIыкIу ыкIи спорт джэгупIэхэр гъэпсыгъэнхэмкIэ, гъогухэр гъэцэкIэжьыгъэнхэмкIэ, псэолъакIэхэр шIыгъэнхэмкIэ яеплъыкIэхэр къаIотагъэх.

ХэушъхьафыкIыгъэу ахэр зытегущыIагъэхэр Сирием къикIыжьыгъэ адыгэхэр щыIэныгъэм хэгъэгъозэжьыгъэнхэмкIэ Iофыгъоу къэуцухэрэр ары. НепэкIэ къуаджэу Пэнэхэс Сирием къикIыжьыгъэ адыгэ нэбгыри 118-рэ щэпсэу. Iоф зышIэн зылъэкIынхэу ахэтхэм янахьыбэм Iоф ашIэ, ахэм якIэлэцIыкIухэр еджапIэм чIэхьагъэх, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм макIох. Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэхэм чIыгу Iахьхэр къафыхагъэкIыгъэх. Унэ 18 ашIыгъ ыкIи цIыфхэр ачIэхьажьыгъэх, уни 8-мэ Iоф тIэкIу-шъокIухэр арашIылIэжьых. Джыри унэ 12 ашIынэу щыт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, къуаджэхэм социальнэ Iофыгъохэр ащызэшIохыгъэнхэмкIэ хабзэм икъулыкъухэм Iофышхо зэшIуахы. Ащ елъытыгъэу республикэр федеральнэ къэралыгъо программэхэм ахэлажьэ.

ГущыIэм пае, Тэхъутэмыкъое районым нэбгырэ 50-мэ ателъытэгъэ гупчэ район сымэджэщ щашIы, джащ фэдэу нэбгырэ 200-мэ зы сменэм яфэIо-фашIэхэр щагъэцэкIэнхэу поликлиникэ агъэпсы. АдыгеякIэм нэбгырэ 990-рэ зычIэфэщт еджапIэр щаухы, къуаджэу Тэхъутэмыкъуае ФОК-м ишIын щаухы, псэупIэу Яблоновскэм культурэм и Унэу дэтыр къащэфыжьыгъ ыкIи муниципалитетым ратыжьыгъ. Инфраструктурнэ псэуалъэхэм язэтегъэпсыхьан лъэкIуатэ, къутырэу Суповскэм фельдшер-мамыку унэм ишIын щырагъэжьэнэу рахъухьагъ.

— Мыщ фэдэ зэIукIэгъухэр тищыкIэгъэ дэдэхэу щытых, къоджэдэсхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным пае тшIагъэр ыкIи зэшIотхынэу къытпыщылъыр нахь дэгъоу ахэм къащэнафэ. Хабзэм игъэцэкIэкIо къулыкъухэмрэ муниципалитетхэмрэ язэдэлэжьэныгъэ нахь кIочIакIэ ащ фэдэ IофшIакIэм къыхелъхьэ. Предложениехэу къахьыгъэхэм икъоу защыдгъэгъозэщт ыкIи цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным пае ищыкIагъэхэ Iофтхьабзэхэр зетхьащтых, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Районым ипащэ къызэрэкIигъэтхъыгъэмкIэ, илъэсэу икIыгъэм Пэнэхэс игъогухэр зэщиз ашIыгъэх, джыри а IофшIэныр лъагъэкIотэщт. Мы илъэсым кIэлэцIыкIу ыкIи спорт джэгупIэхэр ашIыщтых.

Къуаджэм илIыкIохэм игъоу алъэгъугъэхэр къыдилъытэхэзэ, зэIукIэгъум икIэухым республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ заулэ афишIыгъ Сирием къикIыжьыгъэхэм ящыIакIэ нахь зэтегъэпсыхьэгъэнымкIэ, къоджэ кIоцI гъогухэу мыжъо-пшэхъо зэхэлъхэр зытелъхэм ягъэцэкIэжьынкIэ, санитарием ишапхъэхэм адиштэу псэупIэхэр шIыгъэнхэмкIэ. Ащ фэгъэхьыгъэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу къытыгъ.