Сабыйхэр агъэчэфыгъэх

Cэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIухэм афызэхащэгъэ фестивалэу «Веснушки земли» зыфиIорэр Мыекъуапэ щыкIуагъ. Илъэсищ хъугъэ мыщ фэдэ Iофтхьабзэ тишъолъыр зыщырагъэкIокIырэр.

Общественнэ движениеу «Народнэ фронтым» ишъолъыр къутамэу Адыгеим щыIэр фестивалым кIэщакIо фэхъугъ. Iофтхьабзэм нэбгырэ 300-м ехъу къекIолIагъ. ЗэхэщакIохэм къызэраIорэмкIэ, фестивалым пшъэрылъэу иIэр сэкъатныгъэ зиIэ кIэлэцIыкIухэр зэрыс унагъохэм агу амыгъэкIодыным, уз зэфэшъхьафхэр зиIэхэмрэ сабый псаухэмрэ яцIыкIугъом къыщегъэжьагъэу зэгъусэхэу, зэгурыIохэзэ къэтэджынхэм фагъэсэнхэр ары.

— Сэкъатныгъэ зиIэхэм тэрэзэу ямыплъынхэм дедгъаштэрэп, — къыIуагъ ОНФ-м илIыкIоу Арина Ефимовам. — Зипсауныгъэ зыпкъит сабыйхэр зытет сатырэм ахэр тетхэу щыIэныгъэм щыгушIукIыхэзэ къэтэджынхэу, тиIофтхьабзэхэм чанэу ахэлэжьэнхэу тыфай.

Iофтхьабзэм къекIолIэгъэ сабыйхэм апае пшысэм къыхэхыгъэ геройхэм къэгъэлъэгъонхэр къашIыгъэх, волонтерхэм джэгукIэ зэфэшъхьафхэр афызэхащагъэх. Къэгъэлъэгъонхэр зыщыкIорэ пчэгум пэмычыжьэу творческэ площадкэхэр къызэIуахыгъэх. Сурэт зышIын, зэнэкъокъухэм ахэлэжьэн мурад зиIэхэр «Давай дружить» зыфиIорэ Iофтхьабзэм къырагъэблэгъагъэх. Илъэси 6-м къыщегъэжьагъэу 12-м нэс зыныбжьхэм ясурэтшIыгъэхэр ащ къырахьылIагъэх.

(Тикорр.).