Сабыигъор орэнасыпышIу!

Мы гухэлъ ин къабзэм фэлажьэ ыкIи тегъэпсыхьагъ Урысыем и Гупчэ телевидение, НТВ-м, орэдкъэIонымкIэ зэхищэгъэ зэнэкъокъоу «Ты супер!» зыфиIоу кIэлэцIыкIу унэхэм ачIэс еджакIохэм апаер.

Ащ зэкIэ Урысые хэгъэгушхом ит кIэлэцIыкIу унэхэм ыкIи ащ къешIэкIыгъэ субъектхэу (тапэкIэ союзнэ республикэщтыгъэхэу) Азербайджан, Армением, Осетием, Абхъазым, Удмуртием, Молдовэм, Краснодар краим, нэмыкIхэм къарыкIыгъэхэр хэлажьэх. Илъэси 7-м къыщегъэжьагъэу 17-м нэс зыныбжьыхэм орэдкъэIонымкIэ заушэты. Нэбгырэ пэпчъ ымакъэ ыкIи ышъхьэ къырыкIуагъэр зэфэшъхьафы, ауми кIэлэцIыкIу ибэхэу ны-тыхэр  чIэзынагъэхэу, ежь иунагъо зимыIэхэр къэралыгъом елъэгъух, къегъэгъунэх, епIух, регъаджэх, цIыфы ешIых. Искусствэм ишэпхъэ лъагэхэмкIэ ахэр щыIакIэу апэкIэ къэтым кIэлэпIухэмрэ кIэлэегъаджэхэмрэ фапIух. БгъэшIагъо икъурэр нырэ-тырэ зимыIэхэу унагъохэм ащапIухэрэм яхъуапсэхэу, нэпсыбэ езыгъэхырэ кIэлэцIыкIухэм гугъэ IэшIур ренэу къызэраготыр ары. Щэгугъых янэ-ятэхэу ешъоным зыIэпищагъэхэр къэущыжьынхэм, чэщырэ гукIэ ахэм кIэлэцIыкIухэр афэкIох, ягъусэх. Ахэтых мыхэм тхьамыкIагъом ыпкъ къикIэу, узышхом зянэ е зятэ ыхьыгъэхэр, машинэ зэутэкIхэм зигупсэхэр ахэкIодагъэхэр е мэшIолыгъэм зиунэ ыкIи зиунагъо ныкъо-тыкъо ышIыгъэхэр, а зэкIэми ялъытыгъэу ибэ щыIакIэм техьагъэхэр. Ахэр зэкIэ яIуплъэ-теплъэкIи, ягъэпсыкIэ-шIыкIэкIи иныгъэхэу цIыкIу хъужьыгъэм фэдэх. Iуш дэдэх, чыжьэрыплъэх, гукIэгъушIэх, шIошъхъуныгъэ иныр агу илъ. Орэдым цIыфым ыгу гушIуагъор, гугъэ нэфыр къырегъахьэ. ЕтIани хэткIи нафэ, кIэлэцIыкIу унэхэм ачIэс еджакIохэри ежь афэдэхэм ямыхъуапсэхэу, яамалхэм ялъытыгъэу зыкъагъотынымкIэ, искусствэм игъогухэмкIэ щыIэныгъэм фэщэгъэнхэр, ежь ялъэгъожъые тетIупщыхьэгъэнхэр ары мы дунэе орэд зэнэкъокъоу «Ты супер!» зыфиIорэм пшъэрылъэу зэшIуихырэр.

Зэнэкъокъур мазэ фэдиз хъугъэу макIо, шэмбэт къэс сыхьатыр 20-м къыщегъэжьагъэу 22.30-м нэс щэIэ. Мы зигъо Iофтхьабзэр зигукъэкIхэу, ащ изэхэщэн-зэблэщын хэлэжьагъэ ыкIи хэлажьэрэ пэпчъ шъхьэкIэфэ-лъытэныгъэ ыкIи рэзэныгъэ зыфыуагъэшIы, ар Урысыем иканалэу НТВ-р ыкIи иIофышIэхэр ары.

Дунэе зэнэкъокъоу орэдкъэIонымкIэ «Ты супер!» зыфиIорэм ижюри хэтых Урысыем зэлъашIэрэ иартистхэу Елка, М. Суханкинар, Стас Пьехэ  ыкIи композиторэу, продюсерэу В. Дробыш. Ахэр кIэлэцIыкIу пэпчъ хьалэлэу, зафэу, апсэ фащэеу зэрэзекIохэрэм уащэфы. ЦIыф гукIэгъур арба щыIэныгъэм егъашIэм ылъэпсагъэри ылъапсэри! Ау анахь анаIэ зытетыр мэкъэ дэхэ тэрэз зиIэхэр зыIэкIамытIупщынхэр, къызыфащэнхэр ары.

Мы къэтыным угу макIэу римыIонтIыкIэу, хымэ сабый е кIэлэцIыкIу лыузыр къыбнэмысэу уеплъын плъэкIырэп. Ежь кIэлэцIыкIухэр умышIэмэ яунэ шъыпкъэ къикIыгъэхэм фэдэхэу дахэх, шIыгъэх, гушIубзыух, кIочIэгъу зыфырекъужьых. Краснодар краимкIэ мы дунэе орэд зэнэкъокъум нэбгырэ заулэ хэлажьэ. Ахэм ащыщ Юрий Тришиныр, илъэс 12 ыныбжь, ау унагъо горэм, зыпIущтхэм адэжь кIонэу фаеп, щэгугъы ежь ие шъыпкъэхэр къызыхэшхъожьынхэм ыкIи зы хъужьынхэм. Мэкъэ гохь лъэкIыхьагъэ иI ыкIи апэрэ едзыгъо зэнэкъокъум пхырыкIыгъэу лъыкIуатэхэрэм ащыщ. Богдан Козловскэр, баяныр ыIыгъэу зэдиштэу, кIэлэкIэ лъэгъупхъэу сценэм къызэрэтехьагъэм, лъэпкъ орэдыр пщынэмкIэ къыдыригъаIозэ зэригъэжъынчыгъэм гум зырегъэпхъуатэ. Ар артист шъыпкъэ хъунэу фай, къызэриIуагъэмкIэ, джырэкIэ иамал къызэрихьэу орэдхэр къеIох ыкIи баянымкIэ къадырегъаIо. Анахь шIагъор илъэс 16 зыныбжь Богдан иконцертэу къытыгъэхэм ауж Балтийскэ казачествэм зэраштагъэр ары. КIалэр гъэпсыкIашIу, шъо-теплъэ ыкIи нэпэпкъ дах, кинорежиссерэу Ф. Бондарчук ышъхьэкIэ сценэм къытехьи, мы кIэлакIэм имурад зэрэлъыкIуатэрэмкIэ фэгушIуагъ, фильмэу «Притяжение-2» зыфиIорэм хигъэлэжьэнэу зэрэригъэблагъэрэр къыриIуагъ.

Ныр хэтрэ сабыйкIи, цIыф хъугъахэмкIи шъоум фэд — фабэ, нэфы, шъабэ. Ау ащ игукIэгъу хэныгъэхэмкIэ, Хэгъэгур — Ны. Ар къыушыхьатэу, къыгъэшъыпкъэжьэу мы телевизионнэ къэтынэу «Ты супер!» зыфиIорэр гъэпсыгъэ. МакъэмкIэ пхырымыкIыгъэхэ-

ми гушIогъуаби, гукIэгъу ини хагъуатэ, сценэшхом тетынхэ амалыр къаритыгъ, агукIуачIэ нахь егъэпытэ. Нахь дэгъухэр — ахэр ягугъэ фэкIох джы зэралъэкIэу, ар сыда зымыуасэр?!

ЗэлъашIэрэ адыгэ усакIоу Жэнэ Къырымызэ «Орэдыр зигъусэр насыпышIощт!» зэриIуагъэм демыгъэштэн плъэкIырэп. ОрэдымкIэ зэнэкъокъум хэлэжьэрэ пшъэшъэжъые, шъэожъые ыкIи нахь Iэтахъо пэпчъ ежь инасып Iахь мыщ орэдымкIэ къыщынафэмэ, щагъотымэ пшIоигъу, ренэу гукIэ уагот. Каналэу НТВ-м икъэтынэу «Ты супер!» зыфиIорэр кIэлэцIыкIу ибэхэм ящыIэныгъэ гупсэфыным, гугъунчъэным, насыпышIоным, ем сыдигъокIи шIур зэрэтекIощтым ищысэ шъыпкъ, «Гъогу маф!» пстэуми ятэIо.

МАМЫРЫКЪО Нуриет.