Сабыибэ зэрыс унагъохэм ахъщэр фэдитIукIэ нахь макIэу атыщт

Адыгеим иунагъохэу кIэлэцIыкIубэ зэрысхэм ясабый IыгъыпIэм зэрэкIорэм пае 2017-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и  1-м къыщегъэжьагъэу фэдитIукIэ нахь макIэу ыпкIэ атыщт.

Республикэм ирайонищ ар зыфэгъэхьыгъэр. Шъугу къэ­тэгъэкIыжьы тапэкIэ ащ фэдэ фэгъэкIотэныгъэхэр Джэджэ, Шэуджэн районхэм арысхэм зэрямыIагъэр, Кощхьэблэ районым процент 30 ар къызэрэщырагъэIыхыгъагъэр.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат зэхэсыгъохэм ащыщ горэм Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Андзаур пшъэрылъ щыфишIыгъагъ кIэлэцIыкIубэ зэрыс унагъохэм ясабый IыгъыпIэм зэрэкIорэм пае Адыгеим зэкIэ ирайонхэм зэфэдэ фэгъэкIотэныгъэхэр ащигъэнэфэнхэу.

КIэлэцIыкIубэ зэрыс унагъохэм ясабый мини 3,5-м е­хъур фэгъэкIотэныгъэ яIэу республикэм икIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм джыдэдэм ащаIыгъ. Сабыибэ зэрыс унэгъуи 100 пчъагъэмэ ащ фэдэ фэгъэкIотэныгъэхэр афашIынхэу фитыныгъэ яI. Мэлылъфэгъум и 1-м къыщегъэжьагъэу ахэм ар къызфагъэфедэн алъэкIыщт.