Р. Мырзэр къахэщы

Хэгъэгум футболымкIэ изэнэкъокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм я 16-рэ ешIэгъухэр яIагъэх.

КIэуххэр

«Рубин» — «Динамо» — 1:1, «Енисей» — «Ахмат» — 1:1, «Анжи» — «Уфа» — 0:0, «Краснодар» — «Урал» — 2:0, «Ростов» — ЦСКА — 0:0, «Спартак» — «Локомотив» — 2:1, «Арсенал» — «Зенит» — 4:2.

«Арсенал» апэ ит командэу «Зенитым» зэрэтекIуагъэм къы­хэдгъэщырэр къалэу Тулэ иешIа­кIохэр бэрэ апэкIэ зэрилъыщтыгъэхэм, «Зенитым» иухъумакIохэм хэукъоныгъэхэр зэрашIыщтыгъэм язакъоп. Командэ лъэшым ущымыщынэу уешIэн зэрэфаер «Арсеналым» къыгъэлъэгъуагъ. Къэ­лапчъэм Iэгуаор дахэу дэзыдзагъэхэм ащыщ Къэбэртэе-Бэлъкъа­рым щапIугъэ Мырзэ Резуан. Нарт шъаом иIэпэIэсэныгъэкIэ зыкъыуегъаштэ.

«Краснодар» «Уралым» те­кIуагъ. Мыхьамэд Сулеймановыр ятIонэрэ едзыгъом ешIапIэм къихьи, къэлапчъэм Iэгуаор зэрэдидзагъэр икIэрыкIэу тэгъэшIагъо.

«Спартак» «Локомотивым» къышIуихьыгъ, тренер шъхьаIэу Олег Кононовым иапэрэ гъэхъа­гъэхэм ар ахэтэлъытэ. Опыт зиIэ ешIакIохэу гуетыныгъэ ахэлъэу зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм О. Ко­ноновым цыхьэ афешIы.

ЧIыпIэхэр

Я 16-рэ ешIэгъухэм ауж тыгъэгъазэм и 5-м ехъулIэу командэхэр чIыпIэу зыдэщытхэр, очко пчъагъэу яIэр зэтэгъапшэх.

1. «Зенит» — 34
2. «Краснодар» — 32
3. ЦСКА – 27
4. «Спартак» — 25
5. «Локомотив» — 25
6. «Ростов» — 24
7. «Оренбург» — 22
8. «Урал» — 22
9. «Рубин» — 22
10. «Арсенал» — 20
11. «Ахмат» — 20
12. «Динамо» — 17
13. «Уфа» — 15
14. «Анжи» — 15
15. «Крылья Советов» — 14
16. «Енисей» — 10
Я 17-рэ ешIэгъухэр
08.12
«Крылья Советов» — «Ростов»
ЦСКА – «Енисей»
«Локомотив» — «Оренбург»
«Анжи» — «Спартак»
09.12
«Динамо» — «Урал»
«Краснодар» — «Уфа»
«Зенит» — «Рубин»
10.12
«Ахмат» — «Арсенал»
Я 18-рэ ешIэгъухэр 2019-рэ илъэсым яIэщтых. Гъэтхапэм и 3-м зэIукIэгъухэр зэхащэщтых.