«Русская удалым» регъажьэ

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние и Къэралыгъо оркестрэу «Русская удалым» илъэсыкIэ IофшIэгъур Iоныгъом и 14-м ыублэщт.

ЗыкIыныгъэмрэ Зэзэгъыны­гъэмрэ ясаугъэтэу Мыекъуапэ дэтым ыпашъхьэ пчыхьэм сы­хьатыр 5-м зэхахьэр къыщызэ­Iуахыщт. «Русская удалым» ихудо­жественнэ пащэу, Адыгэ Рес­пуб­ликэм инароднэ артистэу Анд­рей Ефименкэм тызэрэщигъэгъозагъэу, концертым зэлъашIэрэ орэдхэр щагъэжъынчыщтых. «Мазэр къепсы», «Валенкэхэр», щыIэныгъэм фэгъэхьыгъэхэр, фэшъхьаф­хэри искусствэр зышIогъэшIэ­гъонхэм зэхахыщтых.

А. Егоровым, Л. Цэим домрэмкIэ лъэпкъ орэдышъохэр къырагъэIощтых. О. Штондэ шэнышIу фэ­хъугъ балалайкэр искусствэм ыбзэкIэ «къыгъэгущыIэ» зыхъукIэ, музыкэу ыгъэжъынчырэм гукIэ зыхищэныр.

Адыгэ лъэпкъ орэдышъохэр Л. Цэим домрэмкIэ къыхидзэщтых, оркестрэр ащ дежъыущт.

Филармонием Iофтхьабзэхэр зэхищэхэзэ шIыкIэшIухэм алъэхъу. Филармонием ипащэу Къулэ Мыхьамэт зэрилъытэрэмкIэ, цIыфхэм искусствэр нахь дэгъоу алъагъэIэсыным фэшI пчэгум концертхэр, нэмыкIхэр зэ­рэ­щы­зэхащэхэрэм зыкъигъэшъып­къэ­жьыщт.

Сахьидэкъо Нурбый.

Сурэтым итыр: «Русская удалым» иконцерт макIо. Анастасия Истамуловам орэд къеIо, дирижерыр Блэгъожъ Юныс.