Рузанэ тибыракъ егъэбыбатэ

Дунаим иныбжьыкIэхэм каратэмкIэ язэнэкъокъу Казахстан щыкIуагъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтэу ЕхъулIэ Рузанэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ.

Илъэс 14 зыныбжь адыгэ пшъашъэр килограмм 50-м нэс къэзыщэчыхэрэм янэкъокъугъ. ИкъулайныгъэкIи, кIуачIэр зэригъэфедэрэмкIи ар къахэщыгъ. Каратэм иедзыгъоу «ашихары» зыфиIорэм апэрэ чIыпIэр къыщыдихи, дунаим идышъэ медаль къыфагъэшъошагъ.

ЕхъулIэ Рузанэ Краснодар щеджэ, спорт еджапIэм зыщегъасэ, иIахьылхэр Пэнэжьыкъуае щыщых. Дышъэ медалыр Рузанэ къызыдехым, Адыгэ Республикэм икъэралыгъо быракъ зэнэкъокъум щигъэбыбэтагъ, нэпэеплъ сурэтхэр тырахыгъэх.

— Спорт зэнэкъокъухэм сахэлэжьэнэу гъогу сызытехьэкIэ адыгэ быракъыр зыдэсэштэ, — къыIуагъ ЕхъулIэ Рузанэ. — КъысфэгушIуа­гъэхэм, телефонкIэ къысфытеохэзэ гущыIэ фабэхэр къысэзыIуагъэ­хэм, тренерхэм, кIэлэегъаджэхэм лъэшэу сафэраз.

Опсэу, Рузан! Спортышхом нахь лъагэу ущылъыкIотэнэу, уигухэ­лъышIухэр къыбдэхъунхэу тыпфэлъаIо.

Сурэтым итхэр: ЕхъулIэ Рузанэ адыгэ быракъыр егъэбыбатэ.