Республикэр фэхьазыр

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым ипредприятиехэм бжыхьэ-кIымэфэ лъэхъаным зызэрэфагъэхьазырыгъэм тыгъуасэ щытегущыIагъэх УФ-м и Премьер-министрэ игуадзэу Виталий Мутко видеоконференцие шIыкIэм тетэу зэхищэгъэ зэхэсыгъом.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, республикэм ивице-премьерэу Сапый Вячеслав, псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, унэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ министрэу Валерий Картамышевымрэ псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтымкIэ ГъэIорышIапIэм ипащэу Ныбэ Руслъанрэ.

Виталий Мутко пэублэм къызэрэхигъэ­щыгъэмкIэ, кIымэфэ-бжыхьэ лъэхъаным шъолъырхэр фэхьазырынхэр, ащкIэ пшъэ­рылъэу къэуцухэрэр зэкIэ гъэцэкIэгъэнхэр Iофыгъо шъхьаIэу щытыгъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу коммунальнэ псэуалъэ­хэр зэри­фэшъуашэу агъэхьазырыгъэх, гъэ­фэбэпIэ уахътэр шъолъыр 84-мэ ащы­рагъэжьагъ. ШэкIогъум и 1-м ехъулIэу субъектхэм шIомыкIыр, нэмыкI гъэстыныпхъэ лъэпкъ­хэр ящыкIагъэм фэдиз IэпэчIэгъанэу яI. УФ-м ивице-премьер анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр аварийнэ-гъэцэкIэжьын къу­лыкъухэр мы Iофыгъом зэрэфэхьазырхэм лъыплъэгъэныр, авариехэр къэмыхъунхэр, къэралыгъом иэнергосистемэ зэпыугъо фэмыхъоу Iоф ышIэныр ары. ГъэфэбэпIэ уахътэм зэрэ­фэ­хьазырхэр къэзыушыхьатырэ паспортхэр муниципалитетхэм япроцент 46-мэ джырэ уахътэ яI, шэкIогъум и 15-м ехъу­лIэу адрэ къэнагъэхэм мы Iофыгъор зэшIуахынэу Виталий Мутко къафигъэпытагъ.

ГъэфэбэпIэ уахътэм зэрэтехьагъэхэм епхыгъэу нэужым къэгущыIагъэх ыкIи зэфэхьысыжьхэр къашIыгъэх псэолъэшIынымкIэ ыкIи энергетикэмкIэ министерствэхэм, Ростехнадзорым ялIыкIохэм, субъектхэм япащэхэм.

Адыгеим иунэ-коммунальнэ комплексрэ энергетикэмрэ япсэуалъэхэр кIэ­мэфэ-бжыхьэ лъэхъаным фэхьазырхэу техьагъэх. Котельнэ 319-мэ Iоф ашIэ, фэбэрыкIопIэ километрэ 283-рэ, фэтэрыбэу зэхэт унэ мин 1,6-м ехъу, гъэстыныпхъэ шхъуан­тIэр зэрыкIорэ километрэ мини 3-м ехъу, нэмыкIхэри зэтырагъэпсыхьагъэх, ящыкIэгъэ техникэр аIэкIэлъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, АР-м и ЛIышъхьэ пшъэрылъэу къыгъэуцугъэм диштэу, гъэфэбэпIэ уахътэр чъэпыогъум и 26-м республикэм щаублагъ. Чъэпыогъум и 11-м щегъэжьагъэу псауныгъэр къэухъу­мэгъэным ыкIи гъэсэныгъэм ипсэуалъэ­хэм фабэр аIэкIахьэ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.