Республикэм хэхъоныгъэхэр езыгъэшIыхэрэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат федеральнэ ыкIи республикэ тын лъапIэхэмрэ щытхъуцIэхэмрэ зы­фагъэшъошагъэхэм ар къэзыушыхьатырэ бгъэхалъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ аритыжьыгъэх.

Адыгеим иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм зиIахьышIу хэзылъхьагъэхэм яIофшIагъэ осэшIу фишIыгъ, мыхэм афэдэ цIыфхэр республикэм зэриIэхэм урыгушхонэу зэрэщытыр къыхигъэщыгъ. МэфэкI Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэ­ралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, нэмыкIхэри.

— Лъэныкъо зэфэшъхьаф­хэм Iоф ащышъошIэ, ау шъуи­сэнэхьат шъузэрэфэшъып­къэм, пшъэрылъхэу зыфэжъу­гъэуцужьыхэрэр зэшIохыгъэн­хэм шъузэрэпылъым пстэуми шъу­зэрепхы. Щытхъу хэлъэу Iоф­шIэныр зэрэбгъэцэкIэн плъэ­кIыщтымкIэ къэзэрэугъо­и­гъэ нэ­бгырэ пэпчъ щысэ къе­гъэ­лъагъо, опытышхоу шъу­IэкIэ­лъымкIэ къыткIэхъухьэрэ лIэ­ужхэм шъуадэгуащэ. Ныб­джэгъу лъапIэхэр! ШIуагъэ къытызэ шъуиIофшIэн зэ­рэ­жъугъэца­кIэрэм фэшI инэу сышъуфэраз. Экономикэм, псауныгъэр къэ­ухъумэгъэным, мэкъу-мэщым, гъэсэныгъэм, культурэм ыкIи спортым хэ­хъоныгъэхэр ашIынхэм фэгъэ­зэгъэ пстэуми, рес­пуб­ликэм илъ рэхьатныгъэр къэ­­зыу­хъумэхэрэм, финанс ыкIи промышленнэ амалэу шъо­лъырым IэкIэлъым хэзыгъа­хъохэрэм «тхьашъуегъэпсэу» шъосэIо. Тын лъапIэхэу къы­шъуфагъэшъошагъэхэмкIэ зэкIэми сышъуфэгушIо, псау­ныгъэ пытэ шъуиIэу, гъэхъагъэхэр шъушIыхэзэ ыпэкIэ шъулъыкIотэнэу шъуфэсэIо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ иунашъокIэ республикэм итын анахь лъапIэу медалэу «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэр афагъэшъо­шагъ УФ-м зыкъэухъумэ­жьы­нымкIэ и Министерствэ и Къы­блэ дзэ шъолъыр изэхэубытэгъэ стратегическэ командование иинспектор куп иинспектор шъхьаIэу Юрий Ще­пинымрэ Федеральнэ хьакъулахь къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипащэу ДышъэкI Адамрэ.

Гъэсэныгъэм исистемэ хэ­хъоныгъэхэр ышIынхэм, кадрэ­хэм ягъэхьазырын зиIахьышIу хэлъ Мыекъопэ къэралыгъо тех­нологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ УФ-м и Федеральнэ ЗэIукIэ Феде­рациемкIэ и Совет и Щытхъу тхылъ къыфагъэшъошагъ. Мы апшъэрэ еджэпIэ дэдэм ика­федрэ ипащэу, техническэ шIэ­ныгъэхэмкIэ докторэу Сихъу Хьазрэт «АР-м шIэныгъэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшху» зыфиIорэ щытхъуцIэр къылэжьыгъ. Адыгеим иапшъэрэ еджапIэ изаслуженнэ IофышIэ хъугъэх Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым иIофышIэхэу Елена Базалинар, Беданэкъо Рэмэзанэ, Ешыгоо Светланэ, Виталий Свечка­ревыр, Шъхьэлэхъо Андзаур. Техническэ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу Тыгъужъ Казбек щытхъуцIэу «Адыгеим транспортымкIэ изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр къылэжьыгъ. «Ингосстрахым» икъутамэу респуб­ликэм щыIэм ипащэу Пэрэныкъо Казбекрэ муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мые­къуапэ» иадминистрацие финансхэмкIэ игъэIорышIапIэ ипа­щэ игуадзэу Людмила Ялинамрэ Адыгеим изаслуженнэ экономист хъугъэх. Республикэ гъэзетэу «Советскэ Адыгеим» иобозревателэу Марина Ле­бедевам щытхъуцIэу «АР-м изаслуженнэ журналист» зыфиIорэр къыфагъэшъошагъ.

«АР-м изаслуженнэ псэо­лъэшI» зыфиIорэ щытхъуцIэр къалэжьыгъ экскаваторым имашинистэу Александр Белоу­совымрэ «Адыгеяавтодорым» ипащэ игуадзэу Александр Осокинымрэ. Мэкъу-мэщым, пса­уныгъэр къэухъумэгъэным, нэмыкI лъэныкъохэмкIи гъэхъа­гъэ зиIэхэм республикэм ипащэ афэгушIуагъ, къафагъэшъоша­гъэхэр аритыжьыгъэх. Джащ фэдэу АР-м и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр нэбгырэ заулэмэ афагъэшъошагъэх.

МэфэкI шIыкIэм тетэу кIогъэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэу, тын лъапIэхэмкIэ къыхагъэщыгъэхэм ащыщхэр зэхахьэм къы­щыгущыIагъэх. ЯIофшIагъэ осэшIу фэзышIыгъэ АР-м и ЛIы­шъхьэ рэзэныгъэ гущыIэхэр па­гъохыгъэх, тапэкIи амалэу, кIуачIэу яIэр рахьылIэзэ Адыге­им зэрэфэлэжьэщтхэр къаIуагъ.

Республикэм ипащэ бгъэхалъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ заретыжьхэм ыуж къэзэрэугъоигъэхэм джыри зэ закъыфигъэзагъ, пса­уныгъэ пытэ яIэу, яIофшIэн гъэхъагъэхэр щашIыхэзэ ыпэкIэ лъыкIотэнхэу афэлъэIуагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.