Республикэм къыфэгушIуагъэх

Мыекъуапэ ипчэгу шъхьаIэу В.И. Лениным ыцIэ зыхьырэм цифрэ эфир телевидением икъэтынхэм Адыгэ Республикэр зэрэтехьэрэм ехьылIэгъэ зэхахьэ щыкIуагъ.

Культурэм, искусствэм яIофышIэхэр, журналистхэр, спорт­сменхэр, физкультурэм пыща­гъэхэр Iофтхьабзэм щызэIукIа­гъэх.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав зэхахьэм къыщиIуагъ цифрэ мэкъамэхэр щыIэныгъэм зэрэщагъэфедэрэм имэхьанэ зыкъызэриIэтыгъэр.

Олимпиадэ джэгунхэм джэрзыр дзюдомкIэ къащыдэзыхыгъэу, СССР-м изэнэкъокъухэм дзюдомкIи, самбэмкIи апэрэ чIыпIэхэр къащызыхьыгъэу Емыж Арамбый цифрэ телевидением республикэр зэрэтехьэрэм фэшI зэхахьэм хэлажьэхэрэм къафэгушIуагъ.

Урысыем тхэквондомкIэ гъогогъуи 5 дышъэр къыщызыхьыгъэ Елена Самоделкинар, спорты­шхом щыцIэрыIоу Борсэ Астемир, нэмыкIхэри япащэхэу цифрэ эфир телевидением Адыгеир зэрэтехьэрэм фэгъэхьыгъэ спорт зэхахьэм ныбжьыкIэхэр хэлэжьагъэх. Iэпкъ-лъэпкъхэр агъэпытэнхэмкIэ едзыгъохэр къагъэлъэгъуа­гъэх.
Цифрэ эфир телевидением итамыгъэхэр зытешIыхьагъэхэ лентэхэр огум ратIупщыхьагъэх. Мэкъулэ Руслъан зэрищэгъэ зэхахьэм ансамблэу «Абрекхэр» щыуджыгъ.

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр изэфэхьысыжьхэм къащыхигъэщыгъ цифрэ эфир телевидением изэхэщакIохэм волонтерхэр, культурэм иIофышIэхэр тапэкIи IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэр.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.