Республикэм ищыIакIэ чанэу къыхэлажьэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат сэкъатныгъэ зиIэ нэбгыри 10-у гъэсэныгъэм ыкIи наукэм, литературэм ыкIи искусствэм, техническэ ыкIи народнэ творчествэм, физическэ культурэм ыкIи спортым, общественнэ IофшIэным алъэныкъокIэ гъэхъэгъэшIу зышIыгъэхэм дипломхэр ыкIи ахъщэ шIухьафтынхэр афигъэшъошагъэх.

— Непэрэ Iофтхьабзэм амал къеты щыIэныгъэм чIыпIэу щышъуубытырэмкIэ бэмэ щысэшIу шъузэрафэхъурэм, гукIочIэшхо зэрэшъуиIэм яшIуагъэкIэ гъэхъэгъэ гъэнэфагъэхэр шъушIынхэ зэрэшъулъэкIыгъэм афэшI тыкъызэрэшъуфэразэр джыри зэ къышъотIонэу, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Илъэс зэкIэлъыкIохэм атегъэпсыхьэгъэ программэу «ЩыIэкIэ Iэрыфэгъу» зыфи­Iорэм къыдыхэлъытагъэу сэкъатныгъэ зиIэхэм ящыкIэгъэ IэпыIэгъур ягъэгъотыгъэным, яфэIо-фашIэхэр зэрифэшъуа­шэу зэшIохыгъэнхэм фэшI республикэм щашIэрэр зэрэмымакIэр АР-м и ЛIышъхьэ къыIуагъ. 2014 — 2018-рэ илъэсхэм мы программэм игъэцэкIэн сомэ милли­он 206-рэ фэдиз пэIуагъэхьагъ. Псэолъи 123-рэ сэкъатныгъэ зиIэ цIыфхэм афыты­рагъэпсыхьагъэх. Джащ фэдэу Iэзэгъу уцхэр ягъэгъотыгъэнхэм, атефэрэ тынхэр игъом аIэкIэгъэхьэгъэнхэм, нэмыкI Iофы­гъо­хэми республикэм ипащэхэм анаIэ тет.

АР-м и ЛIышъхьэ ишIухьафтын зыфагъэшъошагъэхэм ащыщ Адыгэ къэралыгъо университетым истудентэу Бэрзэдж Эдуард. Мыщ илъэс 20 нахь ымыныбжьыми, спортым ылъэныкъокIэ гъэхъэгъэшIухэр иIэх. ПауэрлифтингымкIэ ыкIи армспортымкIэ республикэ ыкIи урысые мэхьанэ зиIэ зэнэкъокъухэм пчъагъэрэ ахэлэжьагъ, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдихыгъэх.

Шэхъые Амир илъэс 14 ыныбжь, Адыгэ республикэ гимназием щеджэ. Искусствэм ылъэныкъокIэ зэхащэрэ республикэ ыкIи дунэе фестивальхэм дэгъу дэдэу закъыщигъэлъэгъуагъ, бэрэ лауреат ыкIи дипломант хъугъэ.

Виктор Митрий сэкъатныгъэ зиIэхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм, ахэм медицинэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным ынаIэ тет. УФ-м и Президент иунашъокIэ медалэу «За отличие в охране общественного порядка», щытхъуцIэу «Адыгеим изаслуженнэ юрист» зыфиIохэрэр, ведомствэ зэфэшъхьафхэм ящытхъу ыкIи рэзэныгъэ тхылъхэр къыфагъэшъошагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ ишIухьафтын къэзылэжьыгъэхэм зэкIэми гъэхъагъэхэр яIэх, республикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм яIахьышIу хэлъ, шъолъырым иобщественнэ щыIакIэ чанэу къыхэлажьэх.

Сэкъатныгъэ зиIэ нэбгырэ мин 35-м ехъу Адыгеим щэпсэу, ахэм ащыщэу 1200-м ехъур кIэлэцIыкIух. Япсауныгъэ изытет емылъытыгъэу мыхэм ащыщыбэр республикэм иобщественнэ щыIакIэ чанэу къыхэлажьэх, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ гъэхъагъэхэр ашIых. Ащ фэдэ цIыфхэм апай ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ шIухьафтыныр зыкIагъэнэфагъэр. Сэкъат­ныгъэ зиIэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр, ящыкIагъэр ягъэгъотыгъэныр къэралы­гъом ипшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр къыда­лъы­тэзэ, республикэм ипащэхэм япшъэ­рылъхэр зэрифэшъуашэу агъэцакIэх.

Адыгеим IофшIэныкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ ипащэу Мырзэ Джанбэч общественникхэм афэрэзагъ. Сэкъатныгъэ зиIэхэм яреспубликэ организации 5-мэ офиснэ техникэ зэрагъэгъотынымкIэ ахэм япащэхэм сертификатхэр аритыжьыгъэх.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэм ащыщхэр нэужым къэгущыIагъэх, шъолъырым ищыIакIэ нахьышIу зэрэхъугъэр ахэм къаIуагъ. Сэкъатныгъэ зиIэхэм ягумэкIы­гъохэм ынаIэ зэратетым, IэпыIэгъу къызэ­рафэхъурэм афэшI АР-м и ЛIышъхьэ фэрэзагъэх.

Ащ дакIоу гумэкIыгъоу щыIэхэми рес­пуб­ликэм ипащэ акIэупчIагъ, ахэр дэгъэ­зыжьыгъэнхэмкIэ ведомствэхэм япащэ­хэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афи­шIыгъэх. ПсэупIэхэм язэтегъэпсыхьан,общественнэ чIыпIэхэм ягъэкIэжьын епхыгъэ Iоф­шIэныр зэхэщагъэ зэрэхъурэм илъып­лъэн сэкъатныгъэ зиIэхэр нахь чанэу къыхэгъэ­лэжьэгъэнхэу, ахэм яеплъыкIэхэр къыдалъытэнхэу республикэм ипащэ къариIуагъ. КъумпIыл Мурат иунашъо диштэу 2019-рэ илъэсым мы купым къыхиубытэхэрэм апае муниципалитетхэм автомобили 10 къафащэфыщт.

Iофтхьабзэм икIэухым сэкъатныгъэ зиIэхэм яобществэ ишъолъыр къутамэ итхьаматэу Агъыржьэнэкъо Симхъан гущыIэр ыштагъ ыкIи тыгъэгъазэм и 10-м АР-м и Къэралыгъо филармоние щы­кIощт мэфэкI зэхахьэм АР-м и ЛIышъхьэ, Iоф­тхьабзэм хэлэжьагъэхэр къыригъэб­лэ­гъагъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.