Республикэм изэнэкъокъу

«Кощхьаблэр» къахэщы

Адыгэ Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу команди 8 хэлажьэ. ЯтIонэрэ къекIокIыгъом хахьэхэрэ ешIэгъухэр аублагъэх.

КупитIоу гощыгъэхэу командэхэр зэнэкъокъух. «КъокIыпIэм» хэтхэм зы зэIукIэгъу яIагъ. Кощхьэблэ районым икомандэу «Кощхьаблэр» Тульскэм икомандэу «Урожаим» 4:1-у текIуагъ. «Кощхьаблэр» апэрэ чIыпIэм фэбэнэн ылъэкIыщт.

— «Урожаир» анахь лъэшхэм ащыщ, — къытиIуагъ Адыгэ Рес­публикэм футболымкIэ и Федерацие ипащэу Николай Походенкэм. — Апэрэ къекIокIыгъом чIэнагъэ щишIыгъэп, текIоныгъи 3 къыщыдихыгъ. Арэу щытми, «Кощхьаблэм» шIокIын ылъэкIыгъэп. Физкультурэм, спортым ныбжьыкIэхэр апыщэгъэнхэм фэшI Кощхьэблэ районым спорт псэуалъэхэр щагъэпсых, зэ­нэкъокъу­хэр щызэхащэх.

ШышъхьэIум и 3-м ятIонэрэ къекIокIыгъом хэхьэрэ ешIэгъу­хэр республикэм щыкIощтых.