Революцием ия 101-рэ илъэс фэгъэхьыгъ

Тарихъым уепIу

1917-рэ илъэсым Октябрьскэ революциеу щыIагъэр тарихъым инэкIубгъохэм ахэкIуакIэрэп. Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъэр КПРФ-м хэтхэм зэхащагъ.

Партием и Адыгэ реском иапэрэ секретарэу Евгений Саловыр, «КПРФ-м и Мыекъопэ къэлэ комитет иапэрэ секретарэу Елена Москаленкэр, партием иветеранэу Николай Юрьевыр, ком­со­молым иреспубликэ комитет иапэрэ секретарэу Марина Ситниковар, нэмыкI­хэри зэхахьэм къыщыгущыIагъэх. ЗэкIэми анахьэу къыхагъэщыгъэр цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэныр, мамыр псэукIэм хахъо егъэшIыгъэныр ары.

1941-рэ илъэсым фашист техакIохэр тихэгъэгу къызытебанэхэм, шэкIогъум и 7-м Парадышхо Москва зэрэщызэхащагъэм, зэхахьэм икIыхэзэ дзэкIолIхэр заом зэрэкIуагъэхэр, пыир Москва къы­дамыгъахьэу зэкIадзэжьын зэралъэкIыгъагъэм ямэхьанэ непи къызэремыIыхырэр, лIыхъужъхэм егъашIи щысэ зэратетхыщтыр зэIукIэм къыщаIуагъ. НыбжьыкIэхэр шIэжь яIэу пIугъэнхэм имэхьанэ зыкъызэриIэтырэр хагъэунэфыкIыгъ.

Зэхахьэм хэлэжьагъэхэу, партием иветеранхэу Хъуажъ Мэджыд, Тэу Ас­лъан, фэшъхьафхэм зэралъытэрэмкIэ, тарихъым инэкIубгъохэм ныбжьыкIэхэр нахьышIоу ащыгъэгъозэгъэнхэ фае.

ЗытегущыIагъэхэм япхыгъэ унашъохэр зэхахьэм щаштагъэх.