Районым гектар миниим ехъум щяшIушIагъэх

Теуцожь районым ичIыгулэжьхэм мы мафэхэм пшъэрылъ шъхьаIэу зыфагъэуцужьырэр ябжыхьэсэ гектар мин 13,8-у кIымафэр дэгъоу изыхыгъэхэм язытет нахьышIу шIыгъэныр, ахэм минеральнэ чIыгъэшIухэмкIэ яшIушIэгъэныр ары.

Мы IофшIэнхэм апэу зыщафежьагъэхэр, зитракторхэр гъэтхэ губгъом изыщагъэхэр Кушъу Рэмэзанэ зипэщэ фирмэу «Синдика-Агром» имеханизаторхэр арых.

— Тэ илъэс къэс бжыхьэ лэжьыгъэхэми, нэмыкIхэми ягъэбэгъонкIэ тапэ едгъэхъузэ, районми, республикэми тищытхъу щядгъаIозэ тыкъырэкIо, — еIо Кушъум. — ГъэрекIуи коцым гектар телъытэу центнер 52-рэ къитхыжьыгъагъ, мыгъи гъунэпкъакIэхэр тштэщтых. Джары тибжыхьасэхэу кIымафэм къыхэкIыжьыгъэхэм язытет нахьышIу шIыгъэным зэрэтлъэкIэу тыдэлэжьэнэу зыкIедгъэжьагъэр.

Ащ ыуж чIыпIэ коим ипащэу Уджыхъу Алый тигъусэу губгъом тихьагъ. IофшIэнхэр зэрэзэхэщагъэхэр зэдгъэлъэгъугъэх, фирмэм иагрономэу Пщыдатэкъо Юрэ, учетчикэу Нэхэе Байзэт, нэмыкIхэр гущыIэгъу тшIыгъэх. Нафэ къызэрэтфэхъу­гъэмкIэ, бжыхьэсэ гектар 1703-у яIэм щыщэу гектар 1300-рэ фэдизмэ минеральнэ чIыгъэшIухэр аIэкIагъэхьэгъах.

— «Луноход» зыфаIорэ агрегатитIумрэ РУМ-р зыпышIэгъэ тракторымрэ къэуцу ямыIэу къекIокIыхэзэ, аммиачнэ селитрэр бжыхьасэхэм атыратакъо, — яIофшIэнхэр зэрэзэхащэ­хэрэм тыщегъэгъуазэ Пщыдатэкъо Юрэ. — Ахэм дэгъоу Iоф зэрашIэщтыр зэлъытыгъэр минеральнэ чIыгъэшIоу складым чIэлъыр игъом губгъом къищэгъэныр ары. Ащ фэгъэзагъэх нэбгыритф — трактористхэу ЛIыбзыу Хъалид, Лъащэкъо Хьазрэил, ГъукIэлI Юр, Андрей Лысенкэр, Алексей Васенкэр. Ахэм аммиачнэ селитрэу губгъом къыращагъэр хэзылъхьэхэрэм ябункерхэм псынкIэу арызытэкъожьыхэрэр ХъокIо Щамсудин. Евгений Рудь, Павел Квочко арых.

Джаущтэу зэгурыIохэмэ, зэдэIужьхэзэ, уахътэр агъэ­лъапIэзэ зэрэлажьэхэрэм ишIуа­гъэкIэ мэфэ IофшIэгъуищкIэ ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ гектар 1300-м минеральнэ гъо­мылэр IэкIагъэхьагъ. Гектар пэпчъ аммиачнэ селитрэ килограмми 120-рэ хатакъо.

— Тиагрегатхэм мафэ къэс бжыхьэсэ гектар 350 — 400-м чIыгъэшIухэр аIэкIагъахьэ, — еIо учетчикэу Нэхэе Байзэт. —Арышъ, къэнэжьыгъэ хьэ гектар 443-м мы тхыгъэр гъэзетым къимыхьэзэ минеральнэ гъомылэр IэкIэгъэхьэгъэныр тыухыщт.

— Сэ салъэныкъокIи аммиачнэ селитрэр губгъом изыщэхэрэ тракторхэр къысажэхэу зы такъикъи щызгъэтыхэрэп, — еIо кладовщикэу Хьэшхъуа­нэкъо Аслъан. — ЗэкIэ тызфэ­лажьэрэр зы Iоф — лэжьыгъэшхо къэхьыжьыгъэныр ары. Хэти ипшъэрылъхэр ыгъэцэкIэн фае. Ащ фэшI губгъом Iоф щызышIэхэрэр дэгъоу гъэшхэгъэнхэр зыщыдгъэгъупшэрэп, игъом гъомылапхъэр къафэтэщэ.

Джащ фэдэу районымкIэ бжыхьасэхэм минеральнэ чIыгъэшIухэмкIэ яшIушIэгъэныр езыгъэжьагъэр «Дортранссервисым» (ипащэр Хьабэхъу Аскэр) ифермерэу Пэнэшъу Мурат. Ащ гъэрекIо коц гектар 485-у Iуихыжьыгъэм изы гектар центнер 64,4-рэ къыригъэтыгъ. Мыгъи итракторхэр губгъом рищагъэх. Ащ ибжыхьэсэ гектар 1100-м щыщэу гектар 700 фэдизым минеральнэ гъомылэр IэкIигъэхьагъ.

Гъо­бэкъое, аскъэлэе фермерхэри етIупщыгъэу ячIыгу­хэм яшIушIэх.

Нэхэе Рэмэзан.