ПэщакIэ агъэнэфагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат УФ-м щынэгъончъэнымкIэ икъулыкъу кадрэхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Александр Щерба тыгъуасэ зэIукIэгъу дыриIагъ. Мы ведомствэм икъутамэу Адыгеим щыIэм ипащэу агъэнэфэгъэ Сергей Каштановыр республикэм и ЛIышъхьэ нэIуасэ фишIыгъ.

ЫпэкIэ мы ГъэIорышIапIэм ипащэу Iоф зышIэщтыгъэ Виктор Шаменковым КъумпIыл Мурат рэзэныгъэ гущыIэхэр пигъохыгъэх. Ар щынэгъончъэнымкIэ Федеральнэ къулыкъум и Гъэ­IорышIапIэу Краснодар краим щыIэм ипащэ игуадзэу агъэ­кIуагъ.

Адыгеим Iоф щишIэнэу агъэ­нэфэгъэ Сергей Каштановым опытэу, шIэныгъэу IэкIэлъым ишIуагъэкIэ республикэм щыпсэухэрэм ящынэгъончъагъэ къэу­хъумэгъэным фытегъэпсыхьэгъэ IофшIэныр зэрифэшъуашэу зэрэлъигъэкIотэщтыр пытагъэ хэлъэу Александр Щерба игущыIэ къыщиIуагъ.

Сергей Каштановыр 1968-рэ илъэсым Саратовскэ хэкум ит къалэу Ершов къыщыхъугъ. 1994-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу къэралыгъо щынэгъончъэным икъулыкъухэм ахэт. 2016-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу непэрэ мафэм нэс щынэгъончъэнымкIэ Федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу Баш­кортостан щыIэм ипащэ игуа­дзэу Iоф ышIагъ.

— Республи­кэм, къэралы­гъом общес­твеннэ-поли­тическэ Iофыгъо­хэмкIэ язытет зыпкъ итыным фэшI щынэгъончъэнымкIэ Федеральнэ къулыкъум иIоф­шIэн зэрэзэхищэрэм мэхьанэшхо иI. Пшъэ­рылъ шъхьаIэу тиIэр цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэныр, УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къыгъэуцугъэ лъэ­гэпIэ гъэнэфагъэхэм талъы­Iэсыныр ары, — къы­Iуагъ Къум­пIыл Мурат. — Ащ къыдыхэлъы­тагъэу щынэ­гъон­чъэнымкIэ Федеральнэ къу­лыкъум и ГъэIорышIапIэ зэпхыныгъэу дытиIэм игъэ­пы­тэнкIэ зэрифэшъуа­шэу тапэкIи Iоф зэдэтшIэнэу тыщэгугъы.

Гъонэжьыкъо
Сэтэнай.

Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъ.