Пэрыохъу ямыIэу мэлажьэх

Псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ къэралыгъо бюджет учреждениеу «Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым» епхыгъэ диагностическэ гупчэм ишIын мы илъэсым ижъоныгъокIэ мазэ рагъэжьагъ.

Непэ псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ зыпкъ итэу ыпэкIэ лъыкIотэным, хэхъоныгъэхэр ышIынхэм афэшI шъолъырымкIэ мэхьанэшхо зиIэ гупчэм игъэпсын зиIахьышIу хэлъхэм ащыщ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

— IэпыIэгъу псынкIэм иIофшIэн зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэр лъытэгъэкIуатэ. Адыгеир медицинэ кадрэхэм зэращыкIэрэр къыдгурыIозэ, тиныбжьыкIэхэм ащыщхэр нэмыкI къалэхэм, шъолъырхэм ащетэгъаджэх. Ахэм ащыщхэм джырэблагъэ къагъэзэжьынэу щыт. Мы пстэури профильнэ министерствэм игукъэкIых, илъэбэкъух. ЦIыфхэм IэпыIэгъу тызэрафэхъурэр, ягумэкIыгъохэр зэхэтфынхэм тызэрэфэхьазырыр зэхашIэн фае. Ащ дакIоу обществэм къыгъэуцурэ пшъэрылъхэр тызэгъусэхэу зэшIотхынхэм тыпылъын фае, — еIо КъумпIыл Мурат.Шъугу къэдгъэкIыжьын, УФ-м икъэралыгъо программэу «Псауныгъэр къэухъумэгъэным» епхыгъэ Iофтхьэбзэ хэушъхьафыкIыгъэхэм, федеральнэ инвестиционнэ программэм ыкIи 2014 — 2020-рэ илъэсхэм ателъытэгъэ республикэ программэу «Псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу мы псэуалъэр рагъэжьагъ, зэкIэмкIи сомэ миллион 546,9-рэ пэIуагъэхьащт. Ащ щыщэу сомэ миллион 440,7-р — федеральнэ гупчэм, сомэ миллиони 106,2-р — республикэ бюджетым къатIупщыгъэх. ПсэолъэшI-монтаж IофшIэнхэм — сомэ миллион 322,8-рэ, медицинэ оборудованием ищэфын сомэ миллион 224,1-рэ апэIуагъэхьащт.

Клиникэ ыкIи диагностикэ базэхэр зэзыпхыщт гупчэм хэхьащтых: республикэ диабетологическэ гупчэр, патологиемкIэ гупчэр, кардиологическэ диспансерыр, диагностическэ отделениер, нэмыкIхэри. Гупчэм зэкIэмкIи специалист 30-м ехъумэ Iоф щашIэщт. Ащ изэтегъэпсыхьан къыдыхэлъытагъэу аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ медицинэ оборудовании 100-м ехъу чIагъэуцощт. Ахэм ащыщых кIэу къежьэгъэ медицинэ Iэмэ-псымэхэу магнитнэ-резонанснэ томографыр, спиральнэ компьютернэ томографыр, рентгенологическэ, эндоскопическэ, ультразвуковой ыкIи лабораторие оборудованиер. Мы проектыр гъэцэкIагъэ зыхъукIэ, технологие пэрытхэм адиштэрэ медицинэ IэпыIэгъур республикэм щыпсэухэрэм нахь алъыIэсы хъущт, зидунай зыхъожьыхэрэм япчъагъэ къыщыкIэщт, тицIыфхэм агъашIэрэм хэхъощт.

Диагностическэ гупчэм ишIуагъэкIэ республикэм медицинэ IэпыIэгъур зэрэщагъэцакIэрэм идэгъугъэ зыкъызэриIэтыщтым щэч хэлъэп. Гузэжъогъу чIыпIэ зифэхэкIэ, вертолетыр къызщетIысэхын ылъэкIыщт площадкэр зыхэтыщт къатиблэу зэтет гупчэр илъэситIу пIалъэкIэ ашIынэу щыт.

— Диагностическэ гупчакIэр Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым епхыгъэу ыкIи пэблагъэу щытыщт. Аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ техникэмкIэ ар зэтегъэпсыхьэгъэщт, ащ ишIуагъэкIэ сымаджэхэр чыжьэу мыкIохэу а чIыпIэм медицинэ уплъэкIун куухэр ащашIынхэ алъэкIыщт, — къыIуагъ АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем.

Джащ фэдэу министрэм къызэриIуагъэмкIэ, диагностическэ гупчэм иIофшIэн зыригъажьэкIэ, медицинэ IэпыIэгъум идэгъугъэ зэхапшIэу хэхъощт, ащ нэмыкIэу республикэм ит сымэджэщхэм ыкIи поликлиникэхэм яIофшIэн нахь псынкIэ хъущт, ахэм къяолIэрэ сымаджэхэм нахь тэрэзэу Iоф адашIэн алъэкIыщт.

Мы уахътэм псэолъэшI IофшIэнхэр зынагъэсыгъэхэм тащигъэгъозагъ Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым иврач шъхьаIэу Чэужъ Нателлэ. Ащ къызэрэтиIуагъэмкIэ, псэуалъэм ыпкъ агъэуцугъах. Джы унашъхьэм фежьэщтых, мы уахътэм шъхьаныгъупчъэхэр хагъэуцох, унэ гупэм дэлажьэх. ПсэолъэшI IофшIэнхэр зыгъэцакIэхэрэр Адыгэ Республикэм икъэралыгъо казеннэ учреждениеу «Стройзаказчикымрэ», ащ ипащэр Абрэдж Аслъан, пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «МАРК-СЕРВИС» зыфиIоу Цуекъо Мурат зипащэмрэ.

— Тхьамафэ къэс, гъубдж мафэм, псэолъэшIхэм саIокIэ, IофшIэнхэр зэрэлъыкIуатэхэрэм защысэгъэгъуазэ, — еIо Чэужъ Нателлэ. — Зыпари пэрыохъу къафэмыхъоу, графикым тетэу ахэм Iоф ашIэ, джащ фэдэу федеральнэ ыкIи республикэ бюджетхэм къытфатIупщыгъэ ахъщэр зэрифэшъуашэу тэгъэфедэ.

ПэшIорыгъэшъэу зэрагъэнафэрэмкIэ, 2018-рэ илъэсым тыгъэгъазэм диагностическэ гупчэм иIофшIэн ригъэжьэнэу ары.

КIАРЭ Фатим.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.