Пытагъэ хэлъэу укъекIолIэн фае

Промышленнэ продукциер хэбзэнчъэу къезыгъэкIокIыхэрэм апэшIуекIогъэным фэгъэзэгъэ республикэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъкIэ зэрищагъ Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиным.

Шапхъэхэм адимыштэхэрэ шъон пытэхэм ыкIи тутыным якъегъэкIокIын ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет зыфэдэм, мыщкIэ Iофэу ашIэрэм изэфэхьысыжьхэм къатегущыIагъ АР-м хэ­гъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ экономикэ щынэгъончъэнымкIэ ыкIи къолъхьэ тын-Iыхыным пэ­уцужьыгъэнымкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Гъонэжьыкъо Адам. Шапхъэхэм адимыштэрэ промышленнэ продукциер къезыгъэкIокIыхэрэм апэшIуекIогъэным, бзэджэшIагъэу ащ епхыгъэ­хэр къыхэгъэщыгъэнхэм афы­тегъэ­псыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр хэбзэухъумакIохэм зэрэзэхащэ­хэрэр ащ къыIуагъ. ГущыIэм пае, Мыекъуапэ щыпсэурэ хъулъ­фыгъэу аркъ нэпцIыр IузыгъэкIыщтыгъэр блэкIыгъэ илъэсым къаубытыгъ. Шъон пытэхэр зэрыт бэшэрэб 1150-рэ ыкIи спирт литрэ 200 ащ къы­Iахыгъэх. Хъулъфыгъэм ылъэ­ныкъокIэ уголовнэ Iоф къызэIуа­хыгъ, ар хьыкумым IэкIагъэ­хьагъ. Шапхъэхэм адимыштэрэ аркъыр агъэкIодыгъ. Джащ фэдэу Республикэу Темыр Осетием – Аланием къикIыгъэхэ хъулъфыгъэхэм аркъ нэпцI къыдэзыгъэкIырэ цех Тэхъутэмыкъое районым щагъэпсыгъагъ. Продукциер Адыгеим ыкIи Краснодар краим исатыушIыпIэхэм ащаIуагъэкIыщтыгъ. Уголовнэ Iофым изэхэфын къыдыхэлъы­тагъэу аркъ зэрыт бэшэрэб мин 17-м ехъурэ спирт тонн 11-рэ, джащ фэдэу наркотикхэр, Iашэхэр, щэхэр къапкъырахыгъэх. Зигугъу къэтшIыгъэ респуб­ликэм къикIыгъэхэм нэмыкI бзэджэшIагъэхэри зэрахьагъэхэу агъэунэфыгъ. Адыгеим щыпсэухэрэми аркъ нэпцIыр ащэуи къыхагъэщы, ахэм пшъэдэкIыжь арагъэхьы, тазырхэр атыралъхьэх. Мы IофшIэныр тапэкIи ГъэIорышIапIэм икъу­лыкъушIэхэм лъагъэкIотэщт, цIыфхэм япсауныгъэрэ ящыIэныгъэрэ къэухъумэгъэнхэм анаIэ тырагъэтыщт.

Адыгеим ибюджет учреждениехэм къаIэкIахьэхэрэ гъомылапхъэхэр цIыфым­кIэ щынэгъончъэу щытынхэм, ащ епхыгъэ уплъэкIунхэу зэхащэхэрэм язэфэхьысыжьхэм къатегущыIагъ Роспотребнадзорым республикэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Сергей Завгороднер. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, илъэсым къыкIоцI гъэ­сэныгъэм иучреждении 143-мэ алъэныкъокIэ уплъэкIунхэр зэхащагъэх, административнэ хэбзэукъоныгъэ зэрэзэрахьагъэм къыхэкIэу протоколи 128-рэ зэхагъэуцуагъ, тазырэу атыралъхьагъэр сомэ мин 537-рэ мэхъу. Псауныгъэр къэухъумэгъэным иехэр ыкIи социальнэ учреждениехэр гъогогъу 15-рэ ауплъэ­кIугъэх. Шапхъэхэр зымыгъэцакIэхэрэм административнэ пшъэдэкIыжьхэр арагъэхьыгъэх, тазырэу атыралъхьагъэр сомэ 46500-рэ мэхъу. Бюджетым епхыгъэхэ учреждениехэм ащызэхэщагъэхэ Iофтхьабзэхэм къадыхэлъытагъэу мыщ къаIэкIахьэхэрэ гъомылапхъэхэм, ана­хьэу гъэщым язытет ауплъэкIугъ. ЗэкIэмкIи продукцие 216-рэ аушэтыгъ, ахэм ащыщэу 25-р шапхъэхэм адимыштэхэу агъэунэфыгъ. Гъомылапхъэр къыдэзыгъэ­кIыхэрэм, къаIэкIэзыгъахьэхэрэм, ежь учреждениехэм япащэхэм административнэ пшъэдэкIыжь арагъэхьыгъ, щэм хэшIыкIыгъэ продукциеу шапхъэхэм адимыштэрэ килограмм 84,2-рэ хъурэр агъэкIодыжьыгъ.

Мы Iофыгъом мэхьанэшхо зэриIэм щэч хэлъэп. ТэркIэ зэкIэмэ анахь шъхьа­Iэу щытын фаер тицIыфхэм япсауныгъэ, ахэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэр ары. Шапхъэхэм адимыштэхэрэ гъомылапхъэхэр тыди щыбгъэфедэхэ зэрэмыхъущтыр, ащ кIэух дэй фэхъун зэрилъэкIыщтыр хэти къыгурыIон фае.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат, министрэхэр, къулыкъу зэфэшъхьафхэм япащэхэр, нэмыкIхэри.

2019-рэ илъэсым комиссием Iоф зэришIэщтым иплан къызэрэугъоигъэхэр нэужым тегущыIагъэх ыкIи ар аштагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.